Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia na rzecz byłego pracodawcy

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku złożonym w dniu 18.01.2005r. Postanowieniem z dnia 18.02.2005 ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z opodatkowania według liniowej 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Stan faktyczny: Pan "S" prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (księgę przychodów i rozchodów) w zakresie: � sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej, � naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych, � instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, ...

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeżeli sprzedaje swoje wyroby firmie, w której jest zatrudniony?

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c i uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług ...

Czy jako osoba fizyczna - właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, dokonująca sprzedaży towarów (materiałów) spawalniczych na rzecz "X" Sp. z o.o., w której jest zatrudniony jako Prezes Zarządu, może skorzystać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według liniowej 19% stawki podatku ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Pana "S" z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 25.04.2005 r., znak: OG/005/20/PDI/4115-6/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie zastosowania 19% stawki podat ...

Czy w 2006r. można dokonać wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego w przypadku zatrudnienia podatnika na umowę o pracę przez firmę, w której jest on obecnie wspólnikiem.

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje przedstawione przez podatnika stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 13.02.2006r.) odnośnie możliwości wyboru w 2006r. opodatkowania dział ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym w sytuacji, gdy zakres wykonywanych usług w ramach stosunku pracy jest inny niż prowadzona działalność gospodarcza i zastosowanie opodatkowania wg stawki liniowej jest możliwe?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216§ 1, art. 14a§1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity-Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w pismie z dnia 31.01.2006 r.(wpływ to tut. Urzędu dnia 01.02.06) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotycz ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów osiąganych w roku 2006, z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał podatnika w roku 2005 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.04.2006r. w sprawie udzielenia wyjaśnień co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wystąpił Pan o udziel ...

Czy istenieje możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów osiąganych w roku 2006 z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał podatnika w roku 2005 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.04.2006 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wnioskiem z ...

Czy podatnik może skorzystać z możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art.30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J. złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 24 sierpnia 2006r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii - sko ...

Proszę o interpretację art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer p o s t a n a w i a uznać stanowisko strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16.08.2006r (data wpływu do Urzędu 17.08.2006r) zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpre ...

Generowanie strony w 251 ms