Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi na rzecz byłego pracodawcy

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku złożonym w dniu 18.01.2005r. Postanowieniem z dnia 18.02.2005 ...

Czy wybór liniowej formy opodatkowania jest właściwym w przypadku, gdy w miesiącu lutym rozpocząłem świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2005 r. (data wpływu 19.08.2005 r.) w spra ...

Czy można dokonać wyboru w 2006r. opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę przez firmę, w której obecnie jest on wspólnikiem ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje przedstawione przez Podatniczkę we wniosku z dnia 17.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 13.02.2006r.) stanowisko w indywidualnej sprawie odnośnie możliwości wyboru w 2006r. opodatkowania działalności gosp ...

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności dospodarczej, prowadzonej w ramach spółki komandytowej?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 lutego 2006r., który złożono w tutejszym organie podatkowym w dniu 22 lutego 2006 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w za ...

Czy można świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz swojego aktualnego pracodawcy?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2005 r. który wpłynął w dniu 04.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

dotyczy wyboru formy opodatkowania - podatku liniowego

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.12.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu S ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów osiąganych w roku 2006, z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał podatnika w roku 2005 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.04.2006r. w sprawie udzielenia wyjaśnień co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wystąpił Pan o udziel ...

Czy uzyskując - w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - dochody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, nie odpowiadających czynnościom wykonywanym przezemnie w ramach stosunku pracy, mogę opodatkować dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w Pani wniosku w ...

Czy w związku z podjęciem w roku podatkowym 2005 r. samodzielnej działalności gospodarczej będę uprawniona na podstawie art. 9a w związku z art. 30C ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r. 19% podatkiem liniowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) ,art.9a oraz art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ......2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa ...

Czy istnieje możliwości rozliczania się z tytułu osiąganych dochodów zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 30c pow. ustawy, tj. wg 19% stawki liniowej?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 13.10.2006 r. Nr 1449/1CG/415/i-45/06/BF w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisó ...

Generowanie strony w 14 ms