Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata prawa do podatku liniowego

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku złożonym w dniu 18.01.2005r. Postanowieniem z dnia 18.02.2005 ...

Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą traci prawo do opodatkowania 19% podatkiem liniowym, jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyskuje przychody z najmu nieruchomości wprowadzonej do ewidencji środków trwałych i związanej z działalnością gospodarczą?

Stan faktyczny- Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,- od dnia 01.01.2004 r. dokonał wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19 %,- zakupił nieruchomość w postaci magazynu, wprowadził ją do ewidencji środków trwałych, a następnie wynajął. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 cytowanej ustawy p ...

dot. możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką podatkową 19%

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga z dnia 25.02.2005 r. Nr US34/DD1/413/1/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy fakt, że jeden ze wspólników spółki cywilnej, który nie złożył oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w przepisie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje utratę przez pozostałych wspólników prawa do rozliczania się według reżimu zakreślonego przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o 19-procentowej liniowej stawce podatku dochodowego (art. 30c ww. ustawy)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 9a ust. 2 - 5, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika pana Roberta H. zam. S. z dnia 17.03.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z opodatkowania według liniowej 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Stan faktyczny: Pan "S" prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (księgę przychodów i rozchodów) w zakresie: � sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej, � naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych, � instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, ...

dot. świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania jednolitą stawką 19%

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 18.05.2005 r. Nr 1439/DF/410/159/2005/Art.14a w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochod ...

Czy jako osoba fizyczna - właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, dokonująca sprzedaży towarów (materiałów) spawalniczych na rzecz "X" Sp. z o.o., w której jest zatrudniony jako Prezes Zarządu, może skorzystać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według liniowej 19% stawki podatku ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Pana "S" z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 25.04.2005 r., znak: OG/005/20/PDI/4115-6/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie zastosowania 19% stawki podat ...

Dotyczy możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2006 r. podatkiem liniowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko w nim zawarte w części dotyc ...

Czy podatnik świadczący w ramach prowadzonej działalności gospoadarczej usługi administrowania nieruchomościami na rzecz pracodawcy, u którego w ramach stosunku pracy pełni funkcję zarządcy nieruchomości może dochody uzyskane z tytułu tej działalności opodatkować na zasadach wynikajacych z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 września 2005 r. wniesionego przez T. D., zam. Z., ul.xxx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 24 sierpnia 2005 r. Nr US PD1/415/2/2005/I/IM stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i ...

Czy wybór liniowej formy opodatkowania jest właściwym w przypadku, gdy w miesiącu lutym rozpocząłem świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2005 r. (data wpływu 19.08.2005 r.) w spra ...

Generowanie strony w 5 ms