Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin wykonania usługi

Spółka pyta o moment powstania przychodów z tytułu usługi wykonanej na przełomie roku

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005r (data wpływu 10.02.2005r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki dotyczącej momentu powstania przycho ...

Czy termin wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług liczony jest od dnia zakończenia usługi do dnia wywiezienia pojazdu, czy od dnia przyjechania pojazdem do naprawy do dnia wywiezienia pojazdu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 22 września 2005 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

W którym momencie powstaje obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych zaliczek na poczet wykonywanej usługi?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1, ust. 1c pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku doch ...

Czy prawidłowo określono moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku etapowego fakturowania robót instalacyjnych ?

W dniu 6 marca 2006 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wpłynął wniosek spółki jawnej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizuje kontrakt na dostawę instalacji rurociągowych wraz z dostawą materiałów i montażem na budowie - roboty instala ...

Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowaniu przychodu uzyskanego tytułem odszkodowania za poniesione straty w związku z nieterminową realizacją umowy kupna mieszkania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana..., z dnia 02.06.2006r. (data wpływu do US 06.06.2006r.) uzupełnionego w dniu 26.07.2006r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

Czy potrącone przez klienta kary umowne są kosztem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów? Spółka nieterminowo wykonała usługi, przez co została obciążona przez klienta karą umowną z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy. Kara umowna została potrącona z należności za fakturę VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu 23 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie ...

Czy zapłaconą karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

W dniu 27.09.2006r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. W przedstawionym wniosku opisał Pan stan faktyczny z którego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi transportowe między innymi na rzecz firmy kurie ...

Czy przychody zrealizowane za usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów, wykonane faktycznie w grudniu 2006 r., a wykazane na fakturze VAT z datą wystawienia w styczniu 2007 r., należy rozliczyć zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. - zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3, tj. wg terminów płatności wynikających z tych faktur?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Pytanie dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej dla usług wykonanych w miesiącu grudniu 2006r., z terminem płatności przypadającym w styczniu 2007r. oraz ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio związanych z tymi usługami w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 01.01.2007r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 13.03.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. ustalenia momentu powstania przychodu z działalności gospodarc ...

W jakiej dacie Spółka powinna wykazać przychód należny z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy powstaje zgodnie z ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy z firmą C. na zasadach wynikających z art. 14 ust. 1e dla usług rozliczanych okresowo.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 26 ms