Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoła wyższa

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Czy można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych opłatę za studia zaoczne córki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu 03.12.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 07.01.2004 r. dotyczące odliczeń od podatku wydatków z tytułu kształcenia w szkole wyższej uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27 a us ...

Jakie są warunki odliczenia ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2003 r. (data wpływu 31.12.2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych w związku z odpłatnym kształceniem się dziecka w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. W myśl art. 27 a u ...

Czy wydatek na studia podyplomowe podlega uldze z tytułu kształcenia w szkołach wyższych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 24 grudnia 2003 roku Nr PR-006/146/03 w sprawie odliczenia z tytułu wydatku na studia podyplomowe informuje: Stosownie do przepisu art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 11 usta ...

Czy matce opłacającej studia wyższe wieczorowe syna przysługuje ulga podatkowa na kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r ...

Proszę o interpretację dotyczącą: odliczenia od podatku wydatków poniesionych na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. poniosłam wydatek na ten cel w kwocie 510,03 zł, a zatem czy mam możliwość odliczenia go w zeznaniu rocznym za 2003 r. czy mogę ten wydatek odliczyć łącznie za 2003-2004 r. ? Czy mogę dokonać odliczenia za 2003 r. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie syna do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pani pismem z dnia 17.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 19.02.2004 r.), uzupełnionym w dniu 02.03.2004 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciu o przedstawiony w piśmie stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkow ...

Czy osoba, która w trakcie roku podatkowego ukończyła 35 lat może odliczyć wszystkie wpłaty, dokonane w trakcie roku na kształcenie się w szkole wyższej?

Odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych (jedn. tekst. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, po ...

Czy środki wydatkowane przez Wyższą Szkołę na rzecz organizacji społecznych, nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego, których cele są tożsame z celami Szkoły, podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 23.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego pisma, Wyższa Szkoła wydatkuje środk ...

Czy podlegają odliczeniu przez rodziców wydatki poniesione na kształcenie w szkole wyższej dziecka w przypadku uzyskania przez dziecko dochodów powyżej kwoty 2789,89 za 2003 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2004 r. (wpływ 12.02. br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - wyjaśnia co następuje: Zgodne z art. 27 ...

Czy rodzice w zeznaniu za 2003 r. mogą skorzystać z ulgi związanej z odpłatnym kształceniem w szkole wyższej w związku z opłaceniem czesnego za studia syna w sytuacji, gdy syn uzyskał w 2003 r. dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekraczający kwotę wolną od podatku, jednak po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne dochód ten stanowi kwotę nie powodującą zapłaty podatku ?

Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych ...

Generowanie strony w 6 ms