Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zajęcie wierzytelności

Czy ustanowienie zarządcy przymusowego na nieruchomości powoduje, że jej właściciel nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dzierżawy nieruchomości, na której ustanowiono zarząd przymusowy, a także nie uwzględnienia on kwoty osiągniętego przychodu z dzierżawy nieruchomości jako przychodu do opodatkowania pdop?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 03.11.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.11.2004 r.). Jak wynika z pisma Spółka zakupiła ...

Czy Komornik może wystawić fakturę VAT w przypadku gdy zajął wierzytelność za towary, natomiast dostawy towarów dokonał dłużnik?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii czy wstępując w prawa wierzyciela z tytułu zajęcia wierzytelności Spółka może w imieniu dłużnika wystawić fakturę VAT na kwotę wierzytelności za wykonane przez niego na rzecz kontrahenta roboty budowlane.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania f ...

Czy wydatki poniesione w 2006 r. związane z podatkiwm od nieruchomości za 2004 rok i 2005, zapłacone w drodze zajęcia wierzytelności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2006 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2006 r. (data wpływu 15.05.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Kto powinien odprowadzić należny podatek VAT z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokali w przypadku zajęcia wierzytelności na ww. lokalach przez komornika sądowego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18 stycznia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towar ...

Czy przekazując pieniądze na konto bankowe komornika, na podstawie zajęcia wierzytelności, Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty na fakturach VAT-RR, pomimo faktu, iż nie dokona on zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku VAT w przypadku zajęcia komorniczego wartości wierzytelności w kwocie brutto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 54 ms