Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi fotograficzne

Proszę o wyjaśnienie stanu prawnego dotyczącego instalowania kas fiskalnych w zakładach fotograficznych od dnia 01.05.2005r.

Tutejszy Organ uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w tut. Urzędzie w dniu ... dotyczące braku obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej w zakładzie usług fotograficznych. Stan faktyczny: Mój zakład fotograficzny w 2004 roku nie przekroczył wielkości sprzedaży dla odbiorców fizycznych nie prowadzących działalności gospo ...

Prowadzę działalność gospodarczą: handel - usługi fotograficzne. Podpisałem w lipcu 2004 r. umowę leasingu operacyjnego. Z maszyny korzystam ja oraz inny podmiot, któremu wynajmuję maszynę za zgodą banku. Czy mogę odliczyć VAT od opłaty wstępnej i rar miesięcznych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż podatnik dokonujący nabycia środka trwałego na zasadach umowy leasingu operacyjnego (maszyna MiniLab Noritsu QSS3201 +) i dokonujący wynajmu tej maszyny firmie żony ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tegoż środka trwałego na zasadach określonych na podstawi ...

Moment powstania obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w usługach obróbki zdjęć.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami interp ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wykonywaniu zdjęć na zamówienie oraz udzielaniu licencji do prawa autorskich?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż podatnik prowadzi samodzielną działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zdjęć na konkretne zamówienia a następnie udzielaniu licencji do praw autorskich wykonanych zdjęć. Zdaniem wnioskodawcy, zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczy jedynie należności uzyskiwanych przez samych twórców i artystów w związku z wyk ...

Czy porozumienie na mocy którego SPZOZ wyrazi zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na jego terenie polegającej na wykonywaniu i sprzedaży zdjęć w zamian za zobowiązanie do prowadzenia strony internetowej SPZOZ oraz udziału w pracach zmierzających do poprawy estetycznego wyglądu szpitalnych pomieszczeń w zakresie fotografii, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a X świadczącym usługi z zakresu fotografii zostanie zawarte porozumienie. Na mocy w/w porozumienia SPZOZ wyrazi zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na jego terenie polegającej na wykonywaniu i sprzedaży zdjęć. Natomiast X zobowiązuje się do prowadzenia strony internetowe ...

Czy prowadząc od 1.10.2003 r. działalność fotograficzną, wykonywanie odbitek z filmów negatywowych i nośników cyfrowych, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w sytuacji gdy obrót z prowadzonej działalności za 2003 r. i 2004 r. oraz za okres od 01.01.2005 r. do 30.04.2005 r. nie przekroczył kwoty 40 000 zł, jest się obowiązanym do zainstalowania kasy rejestrującej od 1.05.2004 r.?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 05.04.2005 r., uzupełnionego w dniach 25.04.2004 r. i 17.05.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od ...

Czy poprawny jest wybrany sposób opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego od osiąganych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych polegających na wykonywaniu zdjęć portretowych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2006 r. (data wpływu: 19.01.2006 r. ) jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 1 ...

Brak obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kas rejestrujących od dnia 01.09.2006r. z tytułu świadczonych usług foto-video.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z dnia 30.06.2006r., który wpłynął w dniu 30.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy obrót z tytułu przedmiotowych usług (usługi filmowania i fotografowania imprez okolicznościowych) winien być ewidencjonowany przy użyciu kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatniczki przedstawione w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16 listopada 2006r., w sprawie ewidencji obrotu przy zastosowaniu k ...

Czy Podatnik nie zajmujący się działalnością handlową a jedynie usługową, będzie objęty od dnia 1 września 2006 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej stwierdzam, że st ...

Generowanie strony w 27 ms