Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa międzynarodowa

Pytanie dotyczy uznania oddziału Spółki w Szwajcarii za zakład w rozumieniu art. 5 umowy ze Szwajcarią

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w części dot. uznania oddziału Spółki w Szwajcarii za zakład w rozum ...

pytanie dot. opodatkowania dochodów Oddziału Spółki w Szwajcarii

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w części dotyczącej opodatkowania dochodów Oddziału Spółki w Szwajca ...

Czy usługi pośrednictwa sprzedaży eksportowej świadczone przez firmy spoza Polski podlegają przepisom art. 21 i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy od wypłat należności z tego tytułu należy potrącać podatek dochodowy i odprowadzać go do polskiego urzędu skarbowego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani X. Y. zam. Pionki, ul. Z. z dnia 18.03.2006r. (data wpływu 23.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...

Czy od wynagrodzeń naszych pracowników bezpośrednio realizujących cel kontraktu, zarządzających projektem, zbierających i przetwarzających informacje wykonujących zadania zlecone i zakontraktowane przez Komisję Europejską należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 z dnia 19.12.2005r. (wpływ do organu pod ...

Czy usługa pośrednictwa w dostawie towarów świadczona przez węgierską firmę na terytorium Węgier podlega opodatkowaniu wg. art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy Spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek 20% jak od uslug o charakterze niematerialnym ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 25.07.2006 r. (data wpływu 26.07.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 1.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Czy United Nations Joint Pension Fund (UNJ), The United Nations World Food Programme (WFP) oraz WTO Pension Plan podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce i w związku z powyższym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku od przychodów (dochodów) określonych w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wnioskuw sprawie dotyczącej opodatkow ...

Spółka zwraca się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji ca do zakresu i sposobu stosowania norm prawnych zawartych w art. 15 ust. 2 i 2a oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654, dalej zw. pdop) w związku z art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 24 ust. 1 lit.a) Konwencji z dnia 14 czerwca 1995r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996r., nr 110, poz. 527, dalej :"Konwencja")

Z przedstawionego wniosku Spółki wynika następujący stan faktyczny:Spółka jest przedsiębiorcą prowadzącym, stosownie do określonego w umowie spółki przedmiotu działalności, w szczególności:działalność finansową, włączając w to działalność pożyczkową, poprzez udzielanie pożyczek innym podmiotom, działalność inwestycyjną w zakresie inwestycji w udziały, akcje i inne papiery wartościowe.Zarówno dział ...

Czy z tytułu wykonywanych czynności w ramach umów z kontrahentami mającymi umocowanie w umowach międzynarodowych Przedsiebiorstwo może wystawiać rachunki nie podlegające trybowi fakturowania na podstawie ustawy o VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy z innymi narodowymi operatorami publicznymi dotyczące świadczenia usług pocztowyc ...


Wnioskodawca wskazuje, że ma dwa miejsca zameldowania w Polsce i w Austrii. Czy w przedstwionym stanie faktycznym (opis we wniosku), można przyjąć, iż centrum życiowy interesów Wnioskodawcy jest terytorium Austrii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 12 ms