Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faks

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług skierowań kolonijnych zakupionych na podstawie rachunków i przekazywanych pracownikom z częściowym lub całkowitym dofinansowaniem przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz osobom obcym.

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka dokonuje zakupu skierowań kolonijnych na podstawie rachunków z Fundacji nie będącej podatnikiem podatku VAT. Skierowania te odsprzedawane są następnie pracownikom z odpłatnością od bezpłatnych do 100% wartości skierowania w zależności od dofinansowania z ZFŚS oraz osobom obcym w cenie zakupionego skierowania. Powyższa sprzedaż dokument ...

Czy posiadany przez podatnika podatku od towarów i usług faks faktury sprzedaży z adnotacją nabywcy stwierdzającą otrzymanie towaru stanowi ważny dokument potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13.05.2005 r. (data wpływu 25.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...

Czy wystarczające dla potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej i wiążącego się z nią prawa do zastosowania stawki 0%, będzie otrzymanie dokumentów przewozowych, które wpłyną do Spółki za pośrednictwem faksu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur otrzymywanych wyłącznie drogą elektroniczną (fax, poczta elektroniczna).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Otrzymywanie faktur e-mailem w pliku PDF oraz faksem i prawo do odliczenia podatku VAT z tak otrzymanych faktur.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków stwierdzonych fakturą przesłaną przez kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem w formacie PDF) lub za pośrednictwem faksu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 35 ms