Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobór akcyzy

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Zarząd XXXXX zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania niżej wskazanych przepisów prawa podatkowego w szczegółowo opisanym stanie faktycznym. Jednocześnie XXXXX zaznacza, iż nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa czy też postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawia się następująco: 1. XXXXX jest producentem kosmetyków ziołowych, między innymi make-up, u w tubie produkowanego z masy ziołowej nabywanej od jej producenta. Produkowane kosmetyki ziołowe według klasyfikacji SWW obowiązującej do 31.12.2002 r. zaliczane były do grupy " Środki pielęgnacyjne i kosmetyczne do skóry ziołowe" - SWW 1359-2. Do dnia 31.12.2002 r. kosmetyki o tym symbolu nie były wymieniane w żadnej z pozycji załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu akcyzą. Po zmianie klasyfikacji, począwszy od 01.01.2003 r. ww. wyroby zostały umieszczone w grupie PKWiU 24.52.14-00.00 "Pudry prasowane lub nie, kosmetyczne lub do pielęgnacji ciała", co spowodowało, iż nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, od dnia 01.01.2003 r. zaliczyła przedmiotowe wyroby do wyrobów akcyzowych ( poz. 9 w załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatku akcyzowym ). Jednakże z uwagi na art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks Karny Skarbowy, pomimo umieszczenia kosmetyków ziołowych w wykazie wyrobów akcyzowych po dniu 01.01.2003 r. nadal nie podlegały one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym dla tych podatników, którzy kontynuowali ich produkcję. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w piśmie Urzędu Celnego II z dnia 29.11.2003 r. ( nr 0702-ROG-0630-198/03 ) wydanym jako odpowiedż na zapytanie XXXXX w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Począwszy od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa PKWiU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże zgodnie z § 2 Rozporządzenia do celów podatkowych nowa klasyfikacja będzie stosowaną dopiero od dnia 01.01.2006 r. W wyżej przedstawionym stanie faktycznym rodzi się wątpliwość czy produkowane przez XXXXX ziołowe meke-upy nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym tak jak to miało miejsce przed 01.01.2003 r. Zdaniem XXXXX przy tak określonym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę powołane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług produkowane przez XXXXX meke-upy ziołowe nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. XXXXX jest również producentem farb do włosów, kosmetyków i artykułów chemicznych. Produkty te sprzedawane są zarówno na terenie kraju, na terytorium Wspólnoty jak również są eksportowane poza terytorium Wspólnoty. W związku z tym pojawiają się następujące wątpliwości dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. Czy w eksporcie towarów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą między innymi produkowane przez XXXXX kosmetyki, można odliczyć akcyzę zawartą w cenach zakupu wyeksportowanych towarów, tak jak przy dostawach wewnątrzwspólnotowych? Czy też zastosowanie mieć będzie art. 79 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym, który stanowi, iż podatnik ma prawo do obiżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu? 2. Czy z uwagi na treść art. 10 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, iż podstawą opodatkowania, w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania, czyli tak jak w przypadku kosmetyków, jest: a) kwota należna z tytułu sprzdaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów: b) kwota, należna z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, należy przyjąć, iż podstawy opodatkowania są różne w zależności od kierunku sprzedaży, to jest od tego czy sprzedaż dokona jest na terytorium kraju czy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej? Zdaniem XXXXX, z uwagi na brzmienie art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, przy eksporcie towarów, który co prawda, zgodnie z art. 23 omawianej ustawy, zwolnionyjest z akcyzy, można jednak odliczyć akcyzę zawartą w cenach zakupu wyeksportowanych towarów. Zdaniem XXXXX, niezależnie od yego, czy sprzedaż dokonana jest na terytorium kraju czy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej podstawę opodatkowania ustala się w niżej podany sposób: wartość brutto kosmetyków - 183 zł; kwota VAT=183 x 22%/122=33zł; wartość netto kosmetyków - 150 zł; stawka podatku akcyzowego - 10%. Podstawę opodatkowania akcyzą ustala się zgodnie ze wzorem: podstawa opodatkowania=150 zł/ 100% + 10% x 100%=136,36 zł; kwota akcyzy=150 zł-136,36 zł=13,64 zł.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z Państwa zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że kwestia opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych czynności dokonywanych wobec określonych wyrobów akcyzowych jest obecnie uregulowana w przepisach ustawy z 23 stycznia 2004 r. ...

Przywóz na terytorium kraju samochodów osobowych z USA.

Na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1, §2, §3,§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 01.05.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego dotyczącego przywozu na terytorium kraju samochodów osobowych z USA, których odprawa celna została dokonana na tere ...

Jak należy rozumieć pojęcie „odmierzaczy paliw ciekłych”, użyte w art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, ze zm.) i czy przepis ten ogranicza sprzedaż olejów opałowych w przypadku użycia urządzenia pomiarowego autocysterny.

DECYZJA Na podstawie art. 207 § 1 i 2 w związku z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze numer 411000-PA-910-3/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w ten sposób, że ocenia jako prawidłowe stanowisko zawarte w p ...

Czy w ww. opisanym stanie faktycznym określonym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty wpłat miesięcznych na podatek akcyzowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy Spółka Dzielona powinna przekazać Spółce Przejmującej prowadzoną dla potrzeb podatku akcyzowego ewidencję energii elektrycznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Która ze Spółek powinna złożyć deklarację podatkową oraz uiścić podatek akcyzowy z rozliczeń alokowanych do G?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Która ze spółek powinna ewidencjonować dla celów podatku akcyzowego faktury zakupowe, otrzymane po zamknięciu ewidencji przez Spółkę Dzieloną, a dotyczące okresu sprzed dnia podziału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Której ze spółek będzie przysługiwało prawo do zwolnienia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie przez E świadectwa pochodzenia energii, które będą przeniesione z G na E w wyniku planowanego wydzielenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Spółka Przejmująca powinna ująć w prowadzonej dla potrzeb podatku akcyzowego ewidencji energii elektrycznej, energię z faktur wystawionych przez G a rozliczanych w deklaracji podatkowej przez E?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 16 ms