Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatnik podatku akcyzowego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Zarząd XXXXX zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania niżej wskazanych przepisów prawa podatkowego w szczegółowo opisanym stanie faktycznym. Jednocześnie XXXXX zaznacza, iż nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa czy też postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawia się następująco: 1. XXXXX jest producentem kosmetyków ziołowych, między innymi make-up, u w tubie produkowanego z masy ziołowej nabywanej od jej producenta. Produkowane kosmetyki ziołowe według klasyfikacji SWW obowiązującej do 31.12.2002 r. zaliczane były do grupy " Środki pielęgnacyjne i kosmetyczne do skóry ziołowe" - SWW 1359-2. Do dnia 31.12.2002 r. kosmetyki o tym symbolu nie były wymieniane w żadnej z pozycji załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu akcyzą. Po zmianie klasyfikacji, począwszy od 01.01.2003 r. ww. wyroby zostały umieszczone w grupie PKWiU 24.52.14-00.00 "Pudry prasowane lub nie, kosmetyczne lub do pielęgnacji ciała", co spowodowało, iż nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, od dnia 01.01.2003 r. zaliczyła przedmiotowe wyroby do wyrobów akcyzowych ( poz. 9 w załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatku akcyzowym ). Jednakże z uwagi na art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks Karny Skarbowy, pomimo umieszczenia kosmetyków ziołowych w wykazie wyrobów akcyzowych po dniu 01.01.2003 r. nadal nie podlegały one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym dla tych podatników, którzy kontynuowali ich produkcję. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w piśmie Urzędu Celnego II z dnia 29.11.2003 r. ( nr 0702-ROG-0630-198/03 ) wydanym jako odpowiedż na zapytanie XXXXX w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Począwszy od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa PKWiU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże zgodnie z § 2 Rozporządzenia do celów podatkowych nowa klasyfikacja będzie stosowaną dopiero od dnia 01.01.2006 r. W wyżej przedstawionym stanie faktycznym rodzi się wątpliwość czy produkowane przez XXXXX ziołowe meke-upy nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym tak jak to miało miejsce przed 01.01.2003 r. Zdaniem XXXXX przy tak określonym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę powołane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług produkowane przez XXXXX meke-upy ziołowe nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. XXXXX jest również producentem farb do włosów, kosmetyków i artykułów chemicznych. Produkty te sprzedawane są zarówno na terenie kraju, na terytorium Wspólnoty jak również są eksportowane poza terytorium Wspólnoty. W związku z tym pojawiają się następujące wątpliwości dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. Czy w eksporcie towarów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą między innymi produkowane przez XXXXX kosmetyki, można odliczyć akcyzę zawartą w cenach zakupu wyeksportowanych towarów, tak jak przy dostawach wewnątrzwspólnotowych? Czy też zastosowanie mieć będzie art. 79 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym, który stanowi, iż podatnik ma prawo do obiżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu? 2. Czy z uwagi na treść art. 10 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, iż podstawą opodatkowania, w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania, czyli tak jak w przypadku kosmetyków, jest: a) kwota należna z tytułu sprzdaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów: b) kwota, należna z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, należy przyjąć, iż podstawy opodatkowania są różne w zależności od kierunku sprzedaży, to jest od tego czy sprzedaż dokona jest na terytorium kraju czy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej? Zdaniem XXXXX, z uwagi na brzmienie art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, przy eksporcie towarów, który co prawda, zgodnie z art. 23 omawianej ustawy, zwolnionyjest z akcyzy, można jednak odliczyć akcyzę zawartą w cenach zakupu wyeksportowanych towarów. Zdaniem XXXXX, niezależnie od yego, czy sprzedaż dokonana jest na terytorium kraju czy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej podstawę opodatkowania ustala się w niżej podany sposób: wartość brutto kosmetyków - 183 zł; kwota VAT=183 x 22%/122=33zł; wartość netto kosmetyków - 150 zł; stawka podatku akcyzowego - 10%. Podstawę opodatkowania akcyzą ustala się zgodnie ze wzorem: podstawa opodatkowania=150 zł/ 100% + 10% x 100%=136,36 zł; kwota akcyzy=150 zł-136,36 zł=13,64 zł.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z Państwa zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że kwestia opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych czynności dokonywanych wobec określonych wyrobów akcyzowych jest obecnie uregulowana w przepisach ustawy z 23 stycznia 2004 r. ...

Paragraf 2b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3, Nr 80, poz. 519, Nr 129, poz. 857 i Nr 144, poz. 936 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 242) jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Ponadto postanawia:na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.

I 1. Zdaniem skarżących, wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3 ze zm.), w którego § 2b określono krąg podatników obejmujący również "jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej", na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ...

„Czy dokonując odsprzedaży oleju transformatorowego dla celów objętych zwolnieniem Spółka nasza staje się podatnikiem podatku akcyzowego?” „Czy odsprzedając olej zakupiony w cenie którego sprzedawca zawarł podatek akcyzowy Spółka nasza staje się podatnikiem podatku akcyzowego?”

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 10-01-2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie, postanawia : 1. uznać stanowisko wnioskodawcy pr ...

Czy Spółka jest zobowiązana do zarejestrowania się na potrzeby podatku akcyzowego od działalności polegającej na zarząrzaniu kartami paliwowymi w podmiotach obsługiwanych przez firmę?

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.01.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego II w Warszawie 19.01.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ust ...

1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na wniosek z dnia 02.10.2006r. dotyczący zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnat ...


Wskazanie podatnika oraz uprawnionego do skorzystania z ulg, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przy wyprowadzeniu biopaliw ze składu podatkowego /biopaliwa są produkowane przez prowadzącego skład podatkowy na zlecenie właściciela towarów/.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25 lipca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31.07.2006 r.). postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawidło ...

Czy czynności podjęte w Polsce przez firmę z siedzibą za granicą, wiążą się z obwiązkiem zarejestrowania firmy zagranicznej dla potrzeb podatku akcyzowego na terytorium Polski?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2006 r., złożonym w Urzędzie Celnym I w Warszawie (data wpływu: 11.04.2006 r.) oraz mając na uwadze postanowienie Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku, uznającego za właściwego do rozpa ...

Który podmiot jest właściwy do rozliczenia podatku akcyzowego w przypadku wyprowadzenia ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych należących do podmiotu trzeciego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu - 26.04.2007r.) uzupełnionego w dniu 07.05.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. kwestii ...

1) Czy obok oświadczenia wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm. ), do wniosku należy załączyć jakiekolwiek zaświadczenia wydane przez wymienione w tym przepisie inspekcje, tj. Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy?2) Czy planowane działania grupy „rolników” jest prawidłowe w odniesieniu do poszerzania przedmiotowej grupy i działania w tym zakresie na podstawie § 10 w/w rozporządzenia, tj. czy w razie dołączenia do grupy kolejnych osób należy zwrócić się z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i dołączyć jedynie te dokumenty, które dotyczą wyłącznie nowego członka grupy oraz dokumenty, których treść zmienia się w związku ze zmianą składu osobowego grupy (tj. załączniki wskazane w § 3a ust. 1 pkt 1) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a), pkt 7) i pkt 8) oraz nowelizację regulaminu składu podatkowego – czy też należy złożyć wniosek o nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego? 3) Kto w świetle art. 2 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ( Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm. ), jest podatnikiem podatku akcyzowego – na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym – grupa osób fizycznych, każdy rolnik – członek grupy odrębnie, czy też rolnik, na którego gruncie prowadzony jest skład podatkowy, i czyje zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego – w świetle powyższego oraz przepisu § 3 ust. 1 pkt 5) w/w rozporządzenia – powinno być załączone do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku b/n z dnia 27.03.2007r. złożonego w Urzędzie Celnym w Siedlcach w dniu 30.03.2007r. przez ..........reprezentowanego przez radcę prawnego .................w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre ...

Generowanie strony w 9 ms