Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pytanie podatnika dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r ( data wpływu 09.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej zwolnienia od opodat ...

Czy podmiot korzystający ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od wydatków na opłacenie składek ZUS oraz PFRON?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku XXX z dnia 06.05.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 24.05.2005r. oraz pismem z dnia 24.05.2005r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez podmiot korzystający ze zwolnienia przedmiotowego na p ...

Czy dochód podatkowy, powiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - amortyzacja, należne, nie dokonane wpłaty na PFRON (naliczane miesięcznie i zaliczane do kosztów, bez dokonania wpłat; Podatnik ubiega się o ich umorzenie w PFRON i Ministerstwie Gospodarki i Polityki Społecznej) jest wolny od podatku i można go w całości przeznaczyć na cele statutowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy wpłaty, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2005 r. DF/AB/3381/05 (data wpływu do tut. Urzędu - 18.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indyw ...

Czy w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpiła strata, wydatki poniesione na wpłaty na PFRON i zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wnioskiem z 19.08.2005 r., Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: W okresie od stycznia do maja 2004 r. Szpital w składanych deklaracjach CIT-2 wykazywał stratę. Jednocześnie w okresie tym, w ramach swojej statutowej d ...

Jak należy sporządzić deklaracje CIT-2 w przedstawionym poniżej stanie fakycznym w przypadku gdy w okresie styczeń- maj 2004r. osiągnięto stratę oraz gdy w miesiącu następnym osiągnięto dochód.

Publiczny Szpital pismem z dnia 19.08.2005r. /data wpływu do urzędu 22.08.2005r./ złożył wniosek do Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie wiążącej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidu-alnej sprawie podatnika. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że Szpital w okresie ...

dot. zwolnienia od opodatkowania dochodu stanowiącego równowartość wpłat na PFRON

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005r ( data wpływu 28.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie pod ...

Czy obowiązkowe miesięczne wpłaty na PFRON dokonywane przez pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2005 r. (data wpływu 25.11.2005 r.), uzupełnionego w dniu 13.12.2005 r. w sprawie udzielenia pi ...

Czy przeznaczenie dochodów zwolnionych przedmiotowo na wpłatę PFRON podlega opodatkowaniu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 36 i art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1a pkt 2, ust. 1b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku C. z dnia 5.12.2005 r. (...) o udzielenie pisemnej interpreta ...

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochdowym od osób prawnych, wpłaty na PFRON są zwolnione z opodatkowania?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów po rozpatrzeniu wnioski z dnia 07.03.2006r. / wpływ do Urzędu dnia 09.03.2006r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis ...

Generowanie strony w 60 ms