Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykładnia celowościowa


Spółka bedąca osobą zagraniczną uważa, iż w zakresie działalności prowadzonej na tereytorium RP, nie podlega przepisom o rachunkowości – nie ma więc obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a podstawę opodatkowania osiąganych przez nią na terytorium Polski dochodów stanowić powinien art. 9 ust.2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym dochód z działalności w zakresie handlu należy określić na podstawie oszacowania, stosując wskaźnik dochodu w stosunku do przychodu w wysokości 5%.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60), ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn.27.04.005r. wniesionego przez pełnomocnika „H” a.s. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowie ...

1. Warunek posiadania kwalifikacji do szkolenia uczniów podatnik obowiązany jest spełnić już przy zatrudnieniu ucznia (zawarcia umowy o pracę ), a więc przez cały okres jego szkolenia. 2. Do wniosków stanowiących podstawę rozstrzygnięcia Sąd doszedł nie po przeprowadzeniu pierwszej w kolejności przy interpretowaniu norm prawa podatkowego wykładni gramatycznej lecz wykładni celowościowej, która nie wydaje sie uzasadniona i właściwa.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. sygn. akt I SA/Gd 288/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Małgorzaty M. i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2001 r. nr PB-732-350/00 w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów.W uzasadnieniu wyroku podano, że Małgorzata M. wystąpiła w ...

W pytaniu zawartym we wniosku podatnik prosił o wyjaśnienie czy dochody Funduszu Kolejowego podlegają opodatkowaniu, wskazując że w zapisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ nie wprowadzono zwolnienia z opodatkowania dochodów tego funduszu, analogicznego do zwolnienia innych funduszy utworzonych i obsługiwanych w Banku, o których mowa w art.17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2006 r. Banku, uzupełnionego następnie pismem z dnia 28.07.2006r., wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Ska ...

Sposób wyliczenia wartości pomocy publicznej przysługującej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 10 ms