Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykładnia gramatyczna


Dotyczy dochodu powstałego z wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej o oddaniu rzeczy do używania, potrąconego z zobowiązania pieniężnego za wybudowanie garażu. Zdaniem Fundacji dochód ten powinien mieć status dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ), art. 17 ust.1 pkt 4, art. 17 ust.1b ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn.13.06.005 r. wniesionego przez pełnomocnika Fundacji "P" na ...

Dotyczy zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4.ustawy, tj. czy przeznaczenie dochodu na wytwożenie środka trwałego (wybudowanie garażu) podlega zwolnieniu.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60), art.17 ust.1 pkt 4, art.17 ust.1b ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz. U. Nr54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn.13.06.005r. wniesionego przez pełnomocnika Fundacji "W" na posta ...

Jaka stawka podatku od nieruchomości powinna być być zastosowana w przypadku budynków koszarowych ?

DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie po rozpatrzeniu w dniu 29 sierpnia 2005 r. zażalenia Rejonowego Zarządu … na postanowienie z dnia 17.06.2005r. Nr Fn.3110/23/2005 wydane przez Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. ...

Czy przychody doradców podatkowych działających w radzie, której celem jest udzielanie konsultacji w sprawie tworzonych przez spółkę produktów informatycznych można uznać za przychody związane z wykonywaniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 updof)?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka powołała Radę Programową, składającą się z doradców podatkowych. Zadaniem rady jest doradztwo w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów informatycznych. Członkom rady przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i zryczałtowany zwrot kosztów podróży związanych z posiedzeniami. Spółka stoi na stanowisku, iż pr ...

1. Warunek posiadania kwalifikacji do szkolenia uczniów podatnik obowiązany jest spełnić już przy zatrudnieniu ucznia (zawarcia umowy o pracę ), a więc przez cały okres jego szkolenia. 2. Do wniosków stanowiących podstawę rozstrzygnięcia Sąd doszedł nie po przeprowadzeniu pierwszej w kolejności przy interpretowaniu norm prawa podatkowego wykładni gramatycznej lecz wykładni celowościowej, która nie wydaje sie uzasadniona i właściwa.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. sygn. akt I SA/Gd 288/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Małgorzaty M. i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2001 r. nr PB-732-350/00 w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów.W uzasadnieniu wyroku podano, że Małgorzata M. wystąpiła w ...

Z gramatycznej wykładni powołanego przepisu wynika, iż aby uzyskać prawo do odliczenia od dochodu z tytuły budowy własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem należy najpierw zakupić działkę pod budowę tego budynku.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 listopada 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę F - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 września 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż obowiązujący do końca roku podatkowego 1998 przep ...

Termin ładowność jest terminem nie związanym z samochodami osobowymi a intencją ustawodawcy było wyeliminowanie możliwości odliczeń podatku naliczonego przez nabywców wszystkich samochodów osobowych. W ramach wykładni językowej brak jest więc logicznych podstaw do przyjęcia poglądu, że wynikające z § 12 ust. 3 rozporządzenia ograniczenie uprawnień podatników do odliczenia podatku naliczonego ma zastosowanie tylko do samochodów, których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.

Wyrokiem z dnia 9 marca 2005 r., sygn. akt SA/Sz 969/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2002 r., Nr UKS-Nr11/2/32/2002/0511/N2, stwierdził że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie na rzecz skarżącego kwotę 1.3 ...

Jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniacych funkcje mieszkalną?

Na podstawie art. 14b. § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 14 marca 2006 r. na postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 marca ...


Generowanie strony w 25 ms