Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoły

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.11.2003 r. (znak: N/30/2003) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawki podatku VAT w 2003 r. na wykonanie dostawę i montaż regałów jezdnych w budynku dydaktycznym W. w P., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatk ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. (znak: SP-5-I-327/1/17/2004, data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania usług najmu pomieszczeń szkolnych, wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o po ...

Czy mogą być odliczone od dochodu przed opodatkowaniem kwoty darowizn przekazane w 2004 r. szkole na pokrycie wydatków związanych z obchodami 10-tej rocznicy istnienia tej szkoły?

W związku z obchodami 10-tej rocznicy szkoły nastąpi nadanie jej imienia oraz sztandaru. Ten fakt pociągnie za sobą wydatki. Dlatego szkoła będzie poszukiwać wsparcia finansowego. Potencjalni ofiarodawcy są zainteresowani możliwością odpisów podatkowych w związku z wnoszonymi darowiznami. Proszę o uzasadnienie owych odliczeń oraz wskazanie wysokości kwoty, która może być odliczona od dochodu przed ...

Czy usługi zakwaterowania świadczone przez jednostki budżetowe na rzecz różnych podmiotów w tym szkół podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienio ...

Czy rodzice mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na kształcenie osiemnastoletniej córki w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.02.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. „c" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. .o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ...

Czy rodzice w zeznaniu za 2003 r. mogą skorzystać z ulgi związanej z odpłatnym kształceniem w szkole wyższej w związku z opłaceniem czesnego za studia syna w sytuacji, gdy syn uzyskał w 2003 r. dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekraczający kwotę wolną od podatku, jednak po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne dochód ten stanowi kwotę nie powodującą zapłaty podatku ?

Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych ...

Podatek od towarów i usług

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki z o. o. „A.”, które wpłynęło do Naczelnika tutejszego Urzędu w dniu 10 października 2003 r., informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 5 poz. 86 pkt 9 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów ...

- dotyczy stosowania preferencyjnej stawki 3% na sprzedaż oprogramowania do sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli.

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 23 października 2003 r. (wpływ do U.S. 27.10.2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 08 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdz ...

Czy sprzedaż komputerów dla szkół w roku 2004 jest zwolniona od podatku VAT i czy wiąże sie to z utratą prawa do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupie podzespołów

Zgodnie z przepisem § 67 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od tow ...

Generowanie strony w 4 ms