Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: łączenie spółek przez przejęcie

Czy w przypadku połączenia się spółki jawnej i spółki z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku spółki jawnej do spółki z o.o. wstępującej we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, nabędzie ona również uprawnienia do wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przez spółkę jawną?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 28.06.2004 r. dotyczące wystawiania faktur korygujących w przypadku przejęcia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje : Zgodnie z art. 93 ...

Wnioskująca zwróciła się z następującymi zapytaniami: 1) który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień 2005 r. podmiotów przejmowanych oraz który podmiot powinien być wskazany jako podmiot rozliczający podatek VAT (Wnioskująca czy konkretny przejmowany podmiot)? 2) w jaki sposób powinny być składane korekty deklaracji VAT-7 podmiotów przejmowanych za okresy poprzedzające moment połączenia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika wyra ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego spółek przejmowanych przez spółkę przejmującą.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz ...

Czy koszty konsolidacji w trybie art. 492 1 pkt 1 k.s.h. stanowią dla spółki przejmowanej koszty uzyskania przychodów ?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 18 lipca 2005 r. Nr PB1/423-15/05/GB w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie poda ...

Wniosek dotyczący sposobu składania deklaracji korygujących VAT - 7 w sytuacji przejęcia Spółki przez inkorporację przez inną Spółkę.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (Spółka A) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu składani deklaracji korygujących VAT - 7 w sytuacji przejęcia spółki przez inkorpora ...

Który urząd skarbowy jest właściwy do przyjęcia deklaracji VAT - 7 za wrzesień 2005 r. i który podmiot powinien być wskazany jako podmiot rozliczający podatek od towarów i usług (Podatnik czy następca prawny) w przypadku przejęcia Spółki przez inną osobę prawną z dniem 30 września 2005r.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia organu podatkowego właściwego do złożenia deklaracji VAT - 7 za wrzesień 2005r. na gruncie p ...

dotyczy obowiązku sporządzenia deklaracji podatkowej CIT-2 oraz właściwości urzędu skarbowego, do którego należy kierować rozliczenie

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 3 i ust. 4, art. 8 ust. 1 i ust. 6, art. 25 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku ...

Jak wygląda rozliczenie podatku VAT od zakupionych skladników majatkowych spółki przejmowanej ,które przejda na spółkę przejmującą oraz od innych zakupów dokonanych przez spółkę przejętą ?

) w związku z art. 93 ust.1 ordynacji podatkowej i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w dniu 23 listopada 2005 r , w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług przy połączeniu dwóch spółek, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosk ...

Czy jeżeli zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości spółka przejmowana skorzysta z prawa niezamykania swoich ksiąg rachunkowych na dzień połączenia, to nie dojdzie do zakończenia jej roku podatkowego, a co za tym idzie Spółka, jako podmiot przejmujący, w swoim sprawozdaniu podatkowym za rok 2005 (tj. rok połączenia) wykaże łącznie sumę przychodów i kosztów wygenerowanych przez obie spółki od początku roku?

W dniu 4.11.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 23.12.2005r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 30.12.2005r.) oraz z dnia 30.01.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 30.01.2006r.). Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktyczn ...

Czy przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów spowodowało powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, zakończenie u niej roku podatkowego i obowiązek złożenia przez nią zeznania rocznego CIT-8 (za okres: IV/2005 - VII/2005), czy też możliwe było zaniechanie zamykania ksiąg rachunkowych tej spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Generowanie strony w 3 ms