Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bony skarbowe

pytanie Fundacji dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych zakupionych ze środków bezzwrotnej pomocy

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2005r (data wpływu 18.03.2005r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Fundacji dotyczącej zwolnienia od opodatkow ...

Podatnik ma wątpliwości, czy obrót papierami wartościowymi (zakup i sprzedaż) w postaci bonów skarbowych, bonów komercyjnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz kwoty udzielanych pożyczek należy wykazać w obrocie służącym ustaleniu proporcji zgodnie z art. 90 ustawy, czy też do obrotu tego należy zaliczyć zysk (odsetki) osiągnięte na papierach wartościowych i kwoty odsetek od udzielonych pożyczek.

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny w sprawie, z którego wynika, że oprócz wy ...

Czy dochody z tytułu dyskonta uzyskane w wyniku nabycia oraz późniejszej odsprzedaży lub wykupu obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych w terminie zapadalności są objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzna ...

Czy dochody z tytułu dyskonta uzyskane w wyniku nabycia oraz późniejszej odsprzedaży lub wykupu obligacji oraz bonów skarbowych należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzna ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przekazuję wyjaśnienia dotyczące, stosowania w 2004 r., przez zrzeszone banki spółdzielcze ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.). Wątpliwości dotyczą: ustalenia wartości dochodu, jaki bank spółd ...

Uwzględnianie otrzymanych i naliczonych odsetek od środków pieniężnych przy obliczaniu proporcji za 2007r. ustalonej na podstawie zasad określonych w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Dot. uwzględniania przychodów odsetkowych/dyskontowych z tytułu lokowania własnych wolnych środków pieniężnych w obligacjach, bonach skarbowych oraz na lokatach bankowych przy obliczaniu proporcji ustalanej na podstawie zasad określonych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

1. Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie prowadząc działalność finansowej i ubezpieczeniowej, dokonując zakupu i odsprzedaży lub wykupu w terminie zapadalności papierów wartościowych oraz realizując prawa z nich wynikające za pośrednictwem domu maklerskiego i banku jeżeli płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku dochodowego i nie wystawi PIT- 8C, powinna rozliczyć dochód: a) w formularzu PIT – 38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:1) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, 2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; część C dochody/straty), b) w formularzu PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (Formularz przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.); część D dochód/ strata z pozarolniczej działalności gospodarczej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

czy na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży należy uwzględniać kwoty dyskonta otrzymywanego od bonów skarbowych, posiadanych w związku z uczestnictwem w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów lub jako zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego w NBP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 51 ms