Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosowanie

Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z odpowiedzią Nr US72/ROP1/423/769/04/AJ Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 02.12.2004 r. na pytanie Spółki z dnia 03.11.2004 r. w sprawie traktowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o ...

Którym numerem identyfikacji podatkowej powinno posługiwać się Starostwo Powiatowe dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 sierpnia 2005r. nr EP-406/INT/2/05 wydane na wniosek Powiatu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń na rzecz byłych pracowników winna być w całości odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, czy też zastosowanie będzie miał art. 38 ust. 2 ustawy o PIT?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w kwietniu 2006r. dokonała wypłaty premii rocznej za 2005r. na rzecz byłych pracowników, z którymi w momencie wypłaty wynagrodzenia nie istniał już stosunek pracy. W związku z tym Spółka zwraca się z pytaniem czy potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej premii winna być w całości odprowadzona do właściwego ur ...

Generowanie strony w 9 ms