Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rada

W jakiej kwocie powinien być dokonany przez radnych zwrot nadpłaconych przez urząd miasta diet, tj. czy zwrot ten powinien być dokonany w kwocie brutto czy też netto?

W związku ze złożeniem pisemnego zapytania o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 25.05.2004 r. (data wpływu: 26.05.2004 r.), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po analizie przedstawionego w przywołanym piśmie stanu faktycznego stwierdza, co następu ...

Pytanie podatnika Czy na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów delegacji członkom Rady Nadzorczej.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii obowiązków płatnika w przypadku zwr ...

Czy Rada Rodziców musi wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie nadania numeru identyfikacji podatkowej jednostce nie będącej osobą prawną, która jest płatnikiem podatków, a nie jest podatnikiem,Naczelnik Drugiego U ...

Czy wydatki na rzecz Rady Podatnika wynagrodzenia członków z tytułu pełnionych funkcji oraz wydaki dotyczace funkcjonowania organu) stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 16.02.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc p ...

Czy w przypadku otrzymywania wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka zarządu (rady dyrektorów) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze, od wynagrodzenia tego należy zapłacić podatek dochodowy w Polsce czy też wynagrodzenie to jest zwolnione z opodatkowania w Polsce na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Kwalifikacja ryczałtu wypłacanego przewodniczącym Rad Nieruchomości do źródeł przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

1. Czy dokonana przez spółdzielnię mieszkaniową kwalifikacja zwrotu kosztów związanych z organizacją działalności Rady Nieruchomości narusza przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku nieprawidłowego sporządzenia informacji PIT-8C przez spółdzielnię Wnioskodawca może żądać jej odpowiedniej korekty, a w przypadku uporczywego uchylania się przez spółdzielnię od korekty, czy może On pominąć fakt otrzymania tej informacji i nie uwzględnić jej w zeznaniu rocznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

PIT - w zakresie opodatkowania diet otrzymywanych przez członków rady stowarzyszenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy wobec wypełnienia obowiązku z art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, t. j. przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu na cele mieszkaniowe, zgodnie z którym to przepisem, żądanie o zwrot bonifikaty nie przysługuje, występuje po stronie wnioskodawcy dochód wynikający z odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, opodatkowany podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia członków Rady Osiedla za udział w posiedzeniach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 39 ms