Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odwołanie

Czy odwołanie umowy darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn? Jak liczyć 5- letni termin wynikający z zastosowania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

W odpwiedzi na Pani zapytanie, organ podatkowy wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn - art. 1, odwołanie darowizny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zatem taka czynność nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Przy zawarciu umowy darowizny obowiązek podatkowy powstał w dniu zawarcia tejże umowy - czyli 08.08.2000r. Podatek nie ...

Podatnik pyta czy odwołanie darowizny jest zwolnione z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Prezydenta Miasta - przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.04.2005r.), znak AGO.0717-4/2005, uzupełnione pismem z dn. 15.06.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

czy prawidlowe jest złożenie korekt zeznań WZP dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, II instancji, określających wysokosć zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy prezentowane przez Stronę stanowisko w sprawie możliwości złożenia korekt zeznań WZP za lata 2000 i 2001 w przedstawionym stanie faktycznym ...

Odniesienie się przez Sąd drugiej instancji do powołanego przez skarżącego przepisu Ordynacji podatkowej byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby łącznie z tym przepisem został przywołany - jako naruszony - przepis procedury ppsa. Takim przepisem w niniejszej sprawie mógł być art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ppsa poprzez wskazanie jego niezastosowania lub też art. 151 ppsa poprzez wykazanie jego błędnego zastosowania.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Konstantina S na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie podatku od towarów i usług za kwiecień 1999 r. Sąd l instancji ustalił, że podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia było uznanie przez organ podatkowy ...

Czy po cofnięciu darowizny Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego nieprzerwanie od dnia dziedziczenia i czy w przypadku sprzedaży tego lokalu Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeżeli tak – to w oparciu o przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1 stycznia 2007 r. czy po dniu 1 stycznia 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Wnioskodawczyni z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości nie jest zobowiązania do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ odwołanie darowizny nie jest objęte zakresem powyższej ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości skoro nie uzyskała żadnego przysporzenia, ponieważ pieniądze otrzymane ze sprzedaży przekazała darczyńcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy odwołanie darowizny jest równoznaczne z nabyciem nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Min ...

Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego powoduje powstanie przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Jaki skutki podatkowe - dla obdarowanego - wywoła ewentualne odwołania umowy darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 81 ms