Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lotnisko

Czy w latach 2001-2002 budowle lotniskowe podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, czy też były zwolnione z opodatkowania tym podatkiem?

Dotyczy: Odpowiedź na wniosek z dnia 28.06.2004 r. Nr 787/04, uzupełniony dnia 27.08.2004 r. pismem znak: 997/04. Dnia 28.06.2004 r. wnioskiem Nr 787/04 uzupełnionym dnia 27.08.2004 r. pismem Nr 997/04 (...) zwróciła się do Wójta Gminy X o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Podatnik wniósł o wyjaśnienie „czy w latach 2001 – ...

Zgromadzone środki finansowe Zakład lokuje w banku w formie lokaty terminowej nie dłuższej niż 3 miesiące. Czy odsetki z lokaty terminowej są neutralne przy opbliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i usług i nie należy ich uwzględniać przy obliczaniu promorcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 24.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, ...

Czy towar dostarczony przez dostawców krajowych do sklepów i magazynów na terenie wolnych obszarów celnych w portach lotniczych, powinien być opodatkowany stawką 0 % czy 22%? Jeśli 22 %, to czy po otrzymaniu od Podatnika dokumentu SAD potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty ma prawo do skorygowania wcześniej wystawionej faktury na stawkę 0 %? Zdaniem Wnioskodawcy dostawca powinien zastosować stawkę właściwą dla danego towaru, a więc 22, 7 lub 3 %.Natomiast aby dostawca mógł zastosować stawkę VAT 0 %, litery a i b (pkt 22, ust. 1 art. 83 ustawy) powinno się stosować jednocześnie, ponieważ w momencie dostawy towaru nie wiemy jeszcze dokąd zostanie on wywieziony. Podatnik stwierdza, że w przypadku sprzedaży podróżnemu udającemu się na teren Wspólnoty obowiązuje stawka odpowiednia do danego towaru (22, 7 lub 3 %), zaś udającemu się do państwa trzeciego – stawka 0 %. Po sprzedaniu przez Podatnika towaru (dostarczonego ze stawką 22, 7 lub 3 %) pasażerom: - udającym się poza terytorium Wspólnoty i potwierdzeniu tego faktu przez urząd celny, dostawca mógłby skorygować fakturę na stawkę 0 %, - udającym się do krajów Unii – faktura dostawy pozostałaby bez zmian.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi sklepy na terenie wolnych obszarów celnych ustanowionych na terenie lotniczego przejścia granicznego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy krajowi dostawcy towarów stosują stawkę podatku 0 %. Towary te sprzedawane są w sklepach Wnioskodawcy podróżnym udającym się do krajów Unii Europejskiej oraz poza obszar Wspólnoty. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z ar ...

Pytanie podatnika Jak przedmiotowe wydatki podatnik winien ująć dla potrzeb ustalenia prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?Czy wydatki poniesione przez podatnika na współfinansowanie badań technicznych tego typu urządzeń można potraktować jako koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskie ...

W przedmiotowej sprawie nastąpił import usług w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

dotyczyobsługi towarów transportowanych drogą powietrzną, w ramach której dokonywany jest np. załadunek i rozładunek z samolotu, transport po płycie lotniska, obsługa w terminalu. Usługi świadczone są na rzecz przewoźników powietrznych, jak również na rzecz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie lotniczym.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 września 2007 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., znak: 1471/VUR1/443-93/07/ZS wydanego w ...

zastosowanie stawki 0% przy świadczeniu usług lotniskowych

INTERPRETACJA INTYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Stawka 0% dla usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania... refakturowanych na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Gdzie będzie znajdować się miejsce świadczenia usług dotyczących tzw. opłat lotniskowych, które refakturowane są dla Spółki przez podmiot z niemieckim numerem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Spółka może stosować 0% stawkę podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera, hotelowe dla załóg statków powietrznych, transportu załóg statków powietrznych z lotniska do hotelu i z powrotem, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 81 ms