Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności sporadyczne

Czy dokonanie 35 transakcji związanych z dostawą nieruchomości użytkowych można uznać za czynność dokonywaną sporadycznie i zgodnie z art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wliczać do obrotu stanowiacego podstawę obliczenia proporcji służącej wyliczeniu kwoty podatku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 29.06.2004 r.nr (...), dotyczące stosowania przepisów art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje : W myśl art. 90 ust. 1 ustawy z dnia ...

Czy przychody z pożyczek udzielanych spółkom zależnym powinny być uwzględniane w mianowniku ułamka, użytego do obliczania proporcji o której mowa w art. 90 ustawy o VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z zarządzaniem holdingami, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomo ...

Czy zasadne jest wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), skierowany do Ministers ...

Czy obrót uzyskany z tytułu pożyczek powinien być uwzględniony w mianowniku proporcji ustalonej na podstawie art. 90 ustawy o VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w okresie ostatnich pięciu lat Spółka zaciągnęła od udziałowca - nierezydenta cztery pożyczki. Wszystkie pożyczki zostały zaciągnięte na początku działalności Spółki w 2 ...

Spółka zwraca się z zapytaniem czy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, powinna ustalić proporcję na podstawie wielkości obrotu osiągniętego w 2005 r. oraz czy w związku z tym wykonywane przez podatnika czynności nie będące podstawowym przedmiotem prowadzonej działalności - pomoc w załatwianiu kredytu na cele mieszkaniowe (PKWiU 67.13...) należy traktować jako czynności sporadyczne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 90 ust. 1-4, 6 i 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31.01.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 6.03.2006 r. postanaw ...

Spółka komandytowa, prowadzi działalność gospodarczą w zakresieusług doradczych. Istnieje możliwość, że Spółka sprzeda posiadane przez siebie akcje. Czy część przychodu ze sprzedaży akcji przypadająca na Podatnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce stanowi przychód z działalności gospodarczej czy należy ją zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł - uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku ...

1. Czy odsetki od pożyczki udzielonej Spółce powiązanej mającej siedzibę na terytorium Polski należy wykazać w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną?2. Czy obciążenie kontrahenta odsetkami należy udokumentować fakturą VAT?3. Czy czynność pobierania ww. odsetek należy uznać za czynności sporadyczne, o których mowa w art. 90 ust. 6 ustawy, i w związku z tym obrotu uzyskanego z tego tytułu nie uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 90 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.12.2005 r., znak FK-1/128/2005 ...

Czy w świetle art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług można nie włączyć do obrotu, o którym mowa w ust. 3 cyt. przepisu obrotu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości jako uzyskanego sporadycznie.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.04.2006r. (pismo złożono w Urzędzie Skarbowym w Tczewie w dniu 26.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatk ...

czy w deklaracji VAT-7 w części ,,C"" dotyczącej podatku należnego należy wykazywać sprzedaż zwolnioną z tytułu wystawianych refaktur do polis ubezpieczeniowych? czy Spółdzielnię obowiązuje zasada proporcjonalnego rozliczenia kwot podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług?

W dniu 24.07.2006r. (uzupełniony w dniach 14.09.2006r. i 10.10.2006r.) Spółdzielnia zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacj ...

Jak ustalić proporcję i korektę podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16 lutego 2006 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 16 lutego 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Generowanie strony w 40 ms