Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kompensata

Ujęcie od strony podatku dochodowego od osób prawnych różnic kursowych związanych z dokonywanymi transakcjami handlowymi z kontrahentami zagranicznymi, na skutek realizowania wzajemnych rozliczeń finansowych w postaci kompensat.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r., w sprawie ujęcia od strony podatku od osób prawnych zrealizowanych różnic kursowych pows ...

Czy powstają różnice kursowe przy płatnościach w drodze faktycznych transferów pieniężnych za pośrednictwem banku, a nie powstają przy umownych kompensatach? Jak rozliczać różnice kursowe powstałe gdy kontrahent bez uprzedniego uzgodnienia pomniejsza przelew należności na konto Spółki, wynikających z wystawionych przez nią faktur, o kwotę swojej należności od Spółki, wynikającej z faktury wystawionej przez siebie - czy występuje faktyczny transfer pieniężny za pośrednictwem banku, czy zdarzenie traktować jak kompensatę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 17.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 20.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczel ...

Czy w wyniku potrącenia pożyczki nie doszło do realizacji dodatnich różnic kursowych dla celów podatkowych, przez co różnice takie nie stanowią przychodu do opodatkowania dla Spółki? Potrącenie wierzytelności Wspólnika z tytułu pożyczki z częścią wierzytelności Spółki wobec Wspólnika z tytułu należnego wkładu na kapitał zakładowy nie skutkuje realizacją różnic kursowych dla celów podatkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Spółka sprzedaje zakupione w Niemczech drzwi i okna. W wyniku reklamacji otrzymuje z Niemiec faktury korygujące do faktur, które są rozliczone i wyliczono różnice kursowe. Faktura korygująca jest rozliczana z inną fakturą, jeszcze nie zapłaconą. Obie faktury są zaksięgowane po innych kursach walut i powstają różnice kursowe. Czy różnice powiększają lub zmniejszają koszty podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Wniosek dotyczy opodatkowania różnic kursowych powstałych na skutek kompensaty wierzytelności wyrażonych w walutach obcych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania różnic kursowych powstałych na skutek kompensaty wierzytelnośc ...

Dotyczy obowiązu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zapłaconej przez Wojewodę Dolnośląskiego, tytułem uregulowania wierzytelność wynikającej z umowy cesji - kompensaty.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.04.2006 r. (data wpływu 26.04.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku Nr US-415/9/2006 wydane w dniu 12.04.2006 r., zmienia w/w postanowienie, nie podzielając równocześni ...

Czy wynikłe róznice kursowe przy kompensacie rozrachunków sa uwzględniane w rozliczaniu podatku dochodowego?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20 maja 2006 r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 29 maja 2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakres ...

Czy powstałe w wyniku kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań z kontrahentami różnice kursowe stanowić będą koszty lub przychody podatkowe.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: czy powstałe w wyniku kompensaty wzajemnych należnoś ...

dotyczy klasyfikacji kompensaty należności.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, pr ...

Czy otrzymywane od dostawcy towarów dopłaty na pokrycie kosztów oraz upusty polegające na wypłacie Stronie określonej kwoty o charakterze kompensaty, nie związane z konkretną dostawą towarów, wynikające z ogólnej polityki cenowej dostawcy wlicza się do obrotu?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona otrzymuje od dostawcy towarów z Niemiec noty uznaniowe będące wsparciem finansowym przeznaczonym na: 1. dopłaty celowe na pokrycie części poniesion ...

Generowanie strony w 29 ms