Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: partycypacja

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT partycypacja w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem na rzecz osób trzecich?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Towarzystwu Budownictwa Społecznego XYZ Sp. z o.o., oceniając jego stanowisko odnośni ...

Czy zawarcie umowy o partcypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem jest objęte podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2005 r., uzupełnionym dnia 18 kwietnia oraz 20 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy Gmina powinna wystawiać faktury VAT mieszkańcom, którzy partycypują w budowie danej inwestycji wodociągowej wpłacając określone kwoty pieniężne?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy wnioskiem dnia 09.03.2005r. (data wpływu) uzupełnionym dnia 25.03.2005r. i 17.05.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Czy wniesienie na rzecz Spółki udziałów (wpłat partycypacyjnych) przez osoby trzecie tzw. partycypantów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8,poz.60 z 2005 r. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 22.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat wniesionych na rzecz Spółki przez osob ...


1. Czy kwota umorzenia zaciągniętego kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego jest przychodem podatkowym? Jeśli tak, to jaką kwotę należy zaliczyć do przychodów podatkowych i w jaki sposób (jednorazowo czy w kwocie odpisu amortyzacyjnego)? Jaka jest data powstania przychodu? 2. Czy kwoty partycypacji w kosztach budowy, określone w art. 29 i 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego są przychodem podatkowym? Jeśli tak, to jaką kwotę należy zaliczyć do przychodów podatkowych? Jaka jest data powstania przychodu?

Stan faktyczny Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) spółka z o.o. zaciąga kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyty przeznaczane są na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, których celem jest budowa lokali mieszkalnych na wynajem. W myśl obowiązującego do 15.10.2004r. art ...

Czy kwoty partycypacji wpłacone przez przyszłych najemców lokali mieszkalnych ma podstawie zawartych umów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2005 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2005 r. znak L.dz. 263/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidł ...

Czy partycypacje miszkańców w inwestycjach gminnych np.: budowa wodociągu, kanalizacji, w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli udział w kosztach budowy zostanie zaliczony na poczet opłaty adiacenckiej?. Jeżeli tak, to czy Gmina może w umowach zawieranych z mieszkańcami wliczać podatek od towarów i usług w kwotę partycypacji i czy po realizacji zadania Gmina może odzyskać podatek naliczony z wystawionej faktury przez wykonawcę inwestycji - jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta X z dnia 12 stycznia 2005 r. ( które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19 stycznia 2005 r. ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkań na wynajem, o której mowa w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, na rzecz … w każdym z opisanych przypadków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też rodzi jakieś inne zobowiązania z wyłączeniem podatku dochodowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 11 maja 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez … Spółka z o.o., ul. …, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Czy otrzymywana z gminy partycypacja w kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy zwiększa obrót stanowiący podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 13.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 11.10.2005r. w sprawie udzielenia interpr ...

Generowanie strony w 7 ms