Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie usług

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2003 r. (data wpływu 29.04.2003r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) do 31 grudnia 2003 r. opodatkowaniu wg stawki 7% VAT podlega sprzedaż robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budown ...

Jaką stawką VAT winny być opodatkowane usługi udostępniania basenu kąpielowego i sauny?

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku na 2 do ustawy. Zgodnie z brzmieniem ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. pod pozycją 25 załącznika Nr 2 wymienione zostały usługi zw ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”.

Odpowiadając na pismo z dnia 30.12.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 30.12.2003 r., (data wpływu do US - 31.12.2003 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z redagowaniem tekstów prawnych, projektowaniem pism procesowych, wniosków, podań oraz obsługą korespondencji. Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi określił, iż świadczenie ww. usług zaklasyfikowane jest zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w grupowaniu PKWiU 74.83.15-00.00 i PKD 74.83.Z. W związku z tym proszę o odpowiedź jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować świadczenie powyższych usług.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, wynosi 8,5% przychodów. Świadczenie usług zaklasyfikowanych do Polskiej Klasyfi ...

Czy sprzedaż powierzchni w czasopismach i gazetach należy traktować jako sprzedaż towaru?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w oparciu o art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zawarte w piśmie z dn. 19.01.2004 r. (znak: II US-II/443/2/2004) będące odpowiedzią na zapytanie w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, g ...


Podatnik dla kontrahenta zagranicznego wykonuje usługę polegającą na myciu i przygotowaniu cystern i kontenerów przewożących towary płynne i sypkie na eksport.Stoi na stanowisku, iż usługa ta podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) eksportem usług są usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Eksport usług, w myśl art. 18 ust. 3 tej ustawy, podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%. Eksportem usług w rozumieniu ustawy VAT są również, jak stanowi ...

Czy świadczenia, tj. opracowanie oprogramowania realizowane w ramach zawartej umowy o dzieło dla Uniwerystetu należy zakwalifikować do działalności gospodarczej.

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 09.04.2003r. – zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie możliwości świadczenia usług w ramach umów zleceń (o dzieło) oraz w ramach wykonywanej działalności gospodarczej Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze informuje, iż: Zgodnie z art. 13 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania przychodów w działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wykonywania usług na rzecz aktualnego pracodawcy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 16.02.2004 r., uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r., w sprawie możliwości opodatkowania przychodów w działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanyc ...

Generowanie strony w 169 ms