Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana udziałów

Czy dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej spis z natury towarów handlowych sporządzony na dzień jego odejścia jest dla niego remanentem likwidacyjnym, i czy w związku z tym obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek od tego remanentu ?

Podatnik wnioskiem z dnia 04.02.2005 r. (wpłynął w dniu 14.02.2005 r.) zwrócił się z pytaniem, czy dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej spis z natury towarów handlowych sporządzony na dzień jego odejścia jest dla niego remanentem likwidacyjnym, i czy w związku z tym obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek od tego remanentu. Ponieważ wniosek zawierał braki co do przedstawienia stan ...

Czy zmiana proporcji podziału zysku w spółce jawnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a. § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 30.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpr ...

Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy po zmianie właściciela będzie mogła rozliczyć straty z lat ubiegłych przy zastosowaniu przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Spó ...

Czy w sytuacji wystąpienia ze spółki jawnej jednego ze wspólników należy sporządzić remanent likwidacyjny i zapłacić od niego podatek, zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Urzędu skarbowego oraz zmienić umowę spółki, w przypadku, gdy spółka kontynuuje działalność, natomiast ustępujący wspólnik zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich, po rozpatrzeniu wniosku spółki jawnej z dn. 17 października 2005 roku dotyczącego interpretacji prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione przez podatnika stanowisko jest prawidłowe. Odpowiadając na zapytanie z ...

Jak wykazać w deklaracji miesięcznej PIT-5L dochody wspólnika spółki komandytowej przy zmianie udziałów w trakcie roku podatkowego?

W złożonym wniosku podatniczka informuje, że jest komplementariuszem w spółce komandytowej i po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, w październiku 2004 roku rozpoczęła działalność gospodarczą. W dniu 30 czerwca 2005 roku do spółki przystąpili dwaj nowi wspólnicy, co spowodowało, że w trakcie roku podatkowego zmieniła się nazwa spółki oraz udziały wspólników w jej zyskach i stratach. Pytanie ...

W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast przychód powstaje w chwili wykonania usługi. W dniu 24.10.2005 r. doszło do poszerzenia składu osobowego spółki oraz do zmiany proporcji udziałów wspóln ...

Czy na dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków należy zapłacić 10%-towy zryczałtowany podatek od remanentu likwidacyjnego ?

Pismem z dnia 20.02.2006r. (data wpływu 21.02.2006r ), zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z czteroosbowej spółki jawnej (dwa małżeństwa)występuje dwóch ...

Podwyższenie wartości wkładów w spółce jawnej z zysku netto z lat ubiegłych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu M ...

Należy stwierdzić, iż o ile zmiana udziałów w zysku z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 47 ms