Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo do lokalu

Czy w wyniku zamiany udziału w domu mieszkalnym na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a następnie darowizny tego mieszkania powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 14.03.2005 r. uzupełnionego dnia 15.04.2005 r. wynika, iż Podatniczka i jej mąż są współwłaścicielami domu jednorodzinnego, wybudowanego przy udziale Spółdzielni, która aktem notarialnym w miesiącu lutym 2003 roku przeniosła na nich własność domu oraz prawo wieczystego użytkowania działki. Podatnicy chcą dokonać z córką zamiany 40% udziałów w t ...

Czy na Podatniczce ciąży obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Stan faktyczny: Małżonek Podatniczki nabył w styczniu 1996r. (będąc w tym czasie w stanie wolnym) do swojego majątku odrębnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W maju 1997r. zawarł z Podatniczką związek małżeński, a w czerwcu 2000r. aktem notarialnym rozszerzył wspólność majątkową małżeńską o swój majątek odrębny (prawo do lokalu mieszkalnego). We wrześniu 2000r. związek mał ...

- Czy podatek VAT naliczony w fakturach wykonawcy wystawionych po dniu 01 maja 2004 r. jest związany ze sprzedażą opodatkowaną i w związku z tym przysługuje Spółdzielni prawo do zwrotu z Urzędu Skarbowego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.),- art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 5, art., 19 ust. 13 pkt 10, art. 29 ust. 6, art. 86 ust. 1 oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VA ...

dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 oraz art. 233 §1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z dnia 04.10.2005 nr 1438/DF2/415-140/05/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka odmówić zmia ...

W dniu 31.08.2005r. członek Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z małżonką nabył własnościowe prawo do lokalu użytkowego w formie aktu notarialnego. W wymienionym lokalu małżonkowie wraz z dwoma innymi wspólnikami prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W dniu 01.09.2005r. wspólnicy tj. członek spółdzielni wraz z małżonką wnieśli do Spółki aportem własnościowe prawo do lokalu użytkowego o określonej wartości. Pomimo tych okoliczności w Spółdzielni Mieszkaniowej sytuacja prawna się nie zmieniła i lokal użytkowy w dalszym ciągu jest w dyspozycji małżonków. To im przysługuje wyłącznie własnościowe prawo do lokalu, a w związku z tym, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych na nich wyłącznie ciąży obowiązek uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat, zgodnie z postanowieniami statutu. Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i obciąża opłatami eksploatacyjnymi członka spółdzielni wystawiając na jego rzecz faktury VAT. W dniu 2.11.2005r. spółka zwróciła się z prośbą do Spółdzielni Mieszkaniowej o wystawienie miesięcznych faktur za media i inne opłaty na jej rzecz, ponieważ w dniu 01.09.2005r. wspólnicy tj. członek spółdzielni wraz z małżonką przekazali swój lokal aportem rzeczowym do spółki cywilnej w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna w przedstawionej sytuacji wystawiać faktury VAT na Spółkę, która prowadzi działalność w wymienionym lokalu czy na osobę fizyczną – członka spółdzielni.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku Nr L. dz. 1039/2005 z dnia 23.11.2005r. o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe. U Z A S A D N ...

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w czerwcu 2002r. zakupiła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Od momentu zakupu lokal stanowiący przedmiot transakcji nie był modernizowany ani ulepszany. Wątpliwości Podatnika dotyczą sprzedaży ww. lokalu. Zdaniem strony sprzedaż powinna nastąpić na podstawie umowy cywilno-prawnej z zapłatą 2% podatku od czynności ...

Czy w przypadku zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na kwaterunkowe mieszkanie o większej powierzchni mieszkalnej, będące własnością gminy, zastosowanie mają przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 stycznia 2006 roku na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 10 stycznia 2006 roku Nr 1435/FO3/415-113/05/DP w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosow ...

CZY Spółka ma prawo - po zakończeniu całości prac adaptacyjnych i przyjęciu inwestycji w obcym środku trwałym- wydatek dokumentujący rozpoczęcie prac adaptacyjnych lokalu na potrzeby prowadzonej działalności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenie, że Spółka ma prawo - po zakończeniu całości prac adaptacyjnych i przyjęciu inwestycji w obcym środku trwa ...

czy ustanowienie własnościowego prawa do lokalu użytkowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAt na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.01.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prz ...

Czy zawarta przedwstępna umowa sprzedaży m.in. budynku przeznaczonego na cele mieszkalne może być uznana za tytuł prawny, który pozwalałby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z remontem tego budynku?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn.zn.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. w Gdańsku przy ul.... z dnia ... roku który uzupełniono pismem z dnia ...roku (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego: w dniu ... roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Generowanie strony w 7 ms