Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biura

- dotyczy wysokości stawek od części budynków mieszkalnych zajętych przez leśniczych na prowadzenie kancelarii.

POSTANOWIENIE Wójt Gminy Szczytno działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, 2 i 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005. Dz. U. nr 8, poz. 60), art. 1a ust. 2, pkt 1, art. 5, ust. 1, pkt 2a, art. 7 ust. 1, pkt 4a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (tekst jednolity z 2002 r. Dz ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym usług projektowych świadczonych dla kontrahenta niemieckiego oraz wykazania w deklaracji jako przychody uzyskane poza terytorium RP.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2005 r. który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 10.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Czy należy zgłaszać w urzędzie fakt wynajęcia pomieszczenia magazynowego?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności jest "sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową". W formularzu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 (złożonego w dniu 02.09.2004 r.) podatnik nie wykazał stałego miejsca wykonywania działalności. W dniu 25.10.2004 r. podatnik zawarł umowę z Miejską Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Kaliszu dotyczącą d ...


Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy w przypadku nabycia akcji innej spółki koszty Podatnika: "due diligence", "success fee", koszty doradztwa finansowego, usług prawnych i doradczych stanowią kup w momencie poniesienia? Czy zapłacona cena akcji i inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (opłaty: notarialna i skarbowa, prowizja biura maklerskiego) będą kup w momencie sprzedaży akcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy wydatki Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego (w szczególności związane z emisją akcji i obsługą emisji przez biuro maklerskie) w ramach realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników Spółki i spółki ze wspólnej grupy kapitałowej mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy koszty działalności Przedstawicielstwa w Moskwie, ponoszone przez Spółkę (wynajem biura, wszelkie koszty obsługi prawnej, finansowej itp., pensja Dyrektora Przedstawicielstwa, koszty kupna i eksploatacji samochodu, reprezentacji i reklamy) są kosztami uzyskania przychodów Spółki? Przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych ...

Czy istnieje obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-1 w związku z otwarciem przez posła RP biura poselskiego

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencj ...

dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlanych wykonywanych na infrastrukturze towarzyszącej nie tylko budownictwu mieszkaniowemu

Pismem z dnia 23.12.2005r. (data wpływu do Urzędu 27.12.2005r.) Spółka z o.o. zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Zakład uczestniczy w przetargach na roboty budowlane w zakresie instalacji grzewczych realizowanych dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Zdarza się, że prze ...

Generowanie strony w 5 ms