Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycofanie środka trwałego

Czy przychodem z działalności gospodarczej winna być wartość udzielonej darowizny w postaci samochodu osobowego stanowiąca podstawę opodatkowania w wysokości 7.363,14 zł, jeżeli wartość rynkowa darowanego samochodu wynosi 17.000 zł?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pana Andrzeja L. z dnia 16.03.2005 r., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 1 ...

Czy wycofanie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego ze sprzedaży przedsiębiorstwa i pozostawienie na własne potrzeby spowoduje konieczność odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 2.02.2005 r. (znak: ...

Czy wycofanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i przekazanie go na cele osobiste podatnika stanowi przychód podlegający opodatkowaniu? Czy w przypadku odpłatnego zbycia samochodu przed upływem 6 lat od dnia wycofania go z działalności powstanie obowiązek opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu?

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdz ...

Czy likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego, tj. inwestycji w obcym środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodów w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego, tj. inwestycji w obcym środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarc ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w celu obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, koszty zrzeczenia się nieruchomości dotyczące opłaty skarbowej, wartości gruntów oraz niezamortyzowanej wartości budowli?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma N. z dnia 18.04.2005 r. (znak: DN2-0 ...

Czy niezamortyzowana część majątku w przypadku jego nieodpłatnego przekazania stanowi w firmie koszt uzyskania przychodu?

Pismem z dnia 09.08.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11.08.2005r.), Pani … zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny, z którego wynikają następujące okoliczności: Podatniczka od 1999r. prowadzi zarejestrowaną na własne nazwisko działalność gospodarczą. W okresie od listopada 2001r. do maja ...

czy wartość niezamortyzowana rozbieranego budynku zwiększa wartość początkową budynku budowanego na jego miejscu, czy też czy stanowi ona koszty operacyjne wykazywane w rozliczeniu podatkowym jako koszt uzyskania przychodu na bieżąco tzn. w momencie odpisania niezamortyzowanej wartości budynku?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Czy w przypadku przeznaczenia na własne potrzeby samochodu osobowego (środka trwałego) uprzednio wykorzystywanego w prowadzonej samodzielnie działalności gospodareczej, w związku z jej likwidacją, powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8 sierpnia 2005 r. wniesionego przez XXX, zam. M., ul. Spółdzielcza .... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie z dnia 27 lipca 2005 r. Nr US-PD/415-8/05 stanowiące pisemną interpretację co do zakre ...

Czy od środka trwałego (budynek sklepowy) objętego ewidencją środków trwałych należy odporowadzić podatek dochodowy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej? Pomimo likwidacji działalności gospodarczej zamierzam nadal używać ten budynek na cele niezwiązane z prowadzeniem powyższej działalności.

Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Urzędu Skarbowego dnia 14.12.2005r. uzupełnionego w dniu 12.01.2006r., postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania prz ...

Czy wynagrodzenia wypłacane ze środków własnych pracodawcy a następnie refinansowane ze środków pomocowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Dot: art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., ...

Generowanie strony w 21 ms