Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazd drogowy

Czy można dokonywać odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do kosiarki i odśnieżarki?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Czy sprzedaż przed pierwszą rejestracją pojazdu samochodowegotypu quad zaklasyfikowanego przez stację diagnostyczną jako "pojazdsamochodowy inny" podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 / po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony bez numeru z 12.05.2005..(data wpływu 13.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Stalowej Woli , postanawia : uznać, że ...

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odszkodowania za skradziony pojazd, ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i był wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stos ...

Czy istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pojazdu silnikowego "quad" i zarachowania ich, jak również innych kosztów związanych z eksploatacją "quada", w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztu uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana........ przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od dostawy quada?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dot. podatku od towarów i usług w sprawie obniżenia podatku VAT od dostawy quada stwierdzam, że stanowisko ...

Z przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że rdzeń znaczenia pojęcia "decyzja wydana bez podstawy prawnej" jest jednoznaczny, bo albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje administrację publiczną do działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji (np. jest to przepis samoistny), polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych i postanowień, rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2005 r., sygn. akt II SA/Sz 1140/04 stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 3 września 2004 r., nr NA-2-75/1/2004 i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Drugiego urzędu Skarbowego w Szczecinie z 30 czerwca 2004 r. egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że skarga ...

- dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu VW LT-35 w okresie od dnia 22.08.2005 r. do dnia 6.06.2006 r., w sytuacji gdy dodatkowe badanie techniczne pojazdu zostało przeprowadzone w dniu 7.06.2006 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.08.2006 r., znak: USIV/I/443-48/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa do obniżenia ...

- w sprawie poboru opłaty skarbowej za wydania decyzji (stanowisko nieprawidłowe), - w sprawie rejestracji pojazdu sprawie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu (stanowisko prawidłowe), - w sprawie opłaty skarbowej za wydanie prawa jazdy (stanowisko prawidłowe).

Prezydent Miasta ... działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 4, art. 14b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...

Czy w przypadku zakupu pojazdów gokart mają zastosowanie przepisy art. 86 ust. 3 o VAT i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w sprawie obniżenia podatku VAT od nabycia pojazdów gokart stwierdza, ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupionego motoroweru ?

Wnioskiem z dnia 18.05.2007r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu motoroweru wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż:przedmiotowy motorower ( pojemność silnika 50 cm3) zakupił Pan w k ...

Generowanie strony w 20 ms