Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metoda

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, u podatnika będącego podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę kapitałową, i które ten zaklad budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy bądź sfinansował z dotacji, należy uznać za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 20005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko ............... Sp. z o.o. z s. przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2005 r., który wpłynął w dniu 17.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od os ...

Od jakiej wartości otrzymanej dotacji: netto czy brutto należy obliczyć należny podatek od towarów i usług?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym dnia 22.02.2005r. przez Spółkę wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego stanowisko wnioskodawcy w zakresie n ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. wydatki mające na celu uzyskanie kwalifikacji uprawniających do kierowania autobusami poniesione w 2004 r.?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2005 r. (data wpływu 20.06.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Przy zastosowaniu której metody mam dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego - ciągnika siodłowego.

W dniu 16.05.2006r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami oraz świadczenia usług transportowych. Zamierza Pan zakupić środek trwały – ciągnik siodłowy używany (grupa 7 – środki transportu 746 ciągniki) w celu wykonywania usług transportowych. Przed nabyciem ci ...

Zmiana stawki odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006 r. (data wpływu 19.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu ciężarowego lub osobowego ( stawka 20 %) na samochód specjalny ( stawka 14% ), Finansujący ma obowiązek począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmiany stawki amortyzacji na 14 % ? 4) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w przypadku jej zmniejszenia skutkuje koniecznością rekalkulacji umowy i ustalenia nowej wartości hipotetycznej w umowie leasingu opartej na nowej stawce amortyzacji ? 5) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w takim przypadku skutkuje koniecznością ustalenia nowego podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym do nowego okresu umowy leasingu wlicza się okres dotychczasowy?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.04.2006r. S.A. "R", na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 03.04.2006r., Nr 1471/DPD2/423 ...

Czy wobec przyporządkowania spłat dokonywanych w EUR metodą FIFO transzom kredytu udostępnionym w PLN, spłaty takie powodują powstanie różnic kursowych, korygujących koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu różnic kursowych powstałych w wyniku przyporządkowania spłat kredytu dokonywanych w EUR meto ...

Czy środki trwałe o wartości niższej niż 3.500 zł wniesione do spółki cywilnej mogą być przez nią amortyzowane jednorazowo?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2006r. stwierdza, iż od środków trwałych wniesionych aportem do spółki cywilnej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą amortyzacji przyjętą przez pod ...

Generowanie strony w 59 ms