Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z opłaty skarbowej

Jakie podatko należy zapłacić i w jakiej formie, od sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami, wśród których znajdował się budynek mieszkalny, którego budowa od 1999 r. upoważniała podatnika do korzystania z ulgi w podatku dochodowym - ulga budowlana ?

W dniu 26.04.2005 r. wpłynęło do tut. urzędu skarbowego pismo uzupełniające wniosek z dnia 04.04.2005 r. zawierające między innymi stanowiska Podatnika w następujących sprawach: - zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, - braku obowiązku uiszczenia dodatkowych opłat skarbowych od dokon ...

Czy w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych składane przez Komorników Sądowych, związane z prowadzoną egzekucją kosztów i grzywien sądowych na rzecz jednostek budżetowych – sądów i prokuratur rejonowych i okręgowych podlegają zwolnieniu od opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają między innymi podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają ...

Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w sprawach alimentacyjnych.

Prezydent Miasta Kutno działając na podstawie art. 14a par. 1, 3 i 4 oraz art. 216 par. 1 ustawy z dia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia udzielić na wniosek ... interpretacji art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.), uznając, że dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika ...

Cyz wniosek o zwrot lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych jest z opłaty skarbowej zwolniony_

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Zawiercie, działając na podstawie art. 14 a § 1 , § 2, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedno z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych postanawia udzielić interpretacji prawnej w sprawie wnoszenia opłaty skarbowej w przypadku wniosku o stwierdzenie ...

Czy informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz.U. nr 9/2002 poz.84 ze zm.), wraz z wnioskiem o korektę podatku podlega opłacie skarbowej?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8/05, poz. 60 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku datowanego na 14.12.2005 r. Postanowił dokonać interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzając, że informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 1 ...

Czy Powiat może być zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej w związku z czynnościami urzędowymi Prezydenta Miasta dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności w związku z posiadanymi oraz nabywanymi samochodami?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż : Powiat z siedzibą w zwolniony jest od opłaty skarbowej na po ...

Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek SPR w K pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż: Decyzja o rejestracji pojazdu na podstawie art. 73 us ...

1. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie własciwemu komornikowi sadowemu pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania mocodawcy w zakresie prowadzonego przez komornika postepowania egzekucyjnego? 2. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie w sądzie upowaznienia udzielonego aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego do dokonania jednorazowej czynnosci procesowej, w tym do zastepstwa go na rozprawie?

POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2007 r. sprawy z zażalenia radcy prawnego M. F.-K. i radcy prawnego M. P. „Kancelaria Radców Prawnych" M. R.-K. M. P. s.c. z/s w Zielonej Górze na postanowienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 maja 2007 r. Nr 8/2007, działając na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo ...

Generowanie strony w 13 ms