Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadectwo pochodzenia

Stawka podatku zryczałtowanego dla działalności w zakresie produkcji prądu, oraz stawka podatku zryczałtowanego ze sprzedaży świadectw pochodzenia dla energii odnawialnej.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku : dotychczas produkcja prądu elektrycznego była rozliczana wg stawki 5,5%, jednakże w myśl nowej ustawy Prawo energetyczne z dnia 20.01.2005r, firmy produkujące energię odnawialną będą mogły od 1 lipca 2005r oprócz prądu również sprzedawać świadectwa pochodzenia tej energii na giełdzie. Zdaniem podatnika stawka ryczałtu 5,5% zostanie jak dotychczas zachowana ...

Czy działalność gospodarcza w zakresie produkcji energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów eiwdencjonowanych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ...

Podatnik zapytuje czy ?unijne? pochodzenie towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi być dodatkowo poświadczone przez inny dokument niż faktura.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 25.05.2005 r. oraz pismem z dnia 12.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy wystawienie przez Spółkę faktury pro-forma na sprzedaż świadectw pochodzenia (potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), otrzymanie zaliczki i udokumentowanie tej zaliczki fakturą VAT powoduje powstanie przychodu, jeżeli następuje przed momentem przejścia własności świadectw pochodzenia na nabywcę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Kiedy powstaje przychód ze zbycia świadectw pochodzenia (nabytych, jak i będących przedmiotem konwersji) - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpisu do rejestru świadectw pochodzenia? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spraw ...

Czy Spółka ma prawo do rozpoznania kosztów z tytułu zbycia świadectw pochodzenia (ceny zapłaconej za świadectwo pochodzenia i innych kosztów bezpośrednio związanych z ich zakupem lub sprzedażą) w momencie rozpoznania przychodów z tytułu sprzedaży świadectwa? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Czy Spółka rozpoznaje koszty uzyskania przychodów z tytułu umorzenia świadectwa pochodzenia w roku, którego te koszty dotyczą, tj. w roku w którym rozpoznano przychód ze sprzedaży energii elektrycznej do końcowego odbiorcy? Świadectwa pochodzenia, z których wynikają prawa majątkowe, potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

Czy opłata zastępcza z art. 9a ust. 2 Prawa energetycznego jest kosztem uzyskania przychodów? Spółka zajmuje się obrotem energią elektryczną, wobec czego w związku ze sprzedażą energii odbiorcom końcowym przedstawia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia do umorzenia albo płaci opłatę zastępczą.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spra ...

dotyczy możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym według stawki 5,5-procentowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 2.06.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.05.2006 r., znak: IS.I/1/4150/4/2006, odmawiającej uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 24.02. ...

Czy przychód ze sprzedaży uzyskanych w związku z wytworzeniem i sprzedażą energii elektrycznej świadectw pochodzenia energii stanowi przychód z działalności wytwórczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 2 marca 2006r. Nr PB/OPD/415-3/06/MC dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie z ...

Generowanie strony w 9 ms