Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokal użytkowy

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) o ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży garaży i mieszkań usytuowanych we wznoszonym budynku mieszkalnym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i od ...

- dotyczy zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu z zamierzonej sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części wydatkowanej na adaptacje i remont lokalu użytkowego na cele mieszkaniowe, jak również na spłatę kredytu pobranego na powyższe cele.

W związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z dnia 22.09.2003 r., znak: US.III.415/67/03, skierowanym do Państwa Marii i Leszka K. zam. w R., Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie wyjaśnia, iż nie podziela wyrażonego w piśmie stanowiska dotyczącego zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu z zamierzonej sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części wydatkowanej na adaptac ...

Wątpliwości Pani dotyczą zakwalifikowania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychodów, a poniesionych w związku z przystosowaniem tego lokalu do prowadzenia w nim restauracji

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 26.09.2003 r. i 28.11.2003 r. (data wpływu 26.09 i 01.12.2003 r.) wyjaśnia co następuje: z przedmiotowych pism oraz z załączonych materiałów źródłowych wynika, ze zawarła Pani wraz ze wspólniczką umowę najmu na lo ...

Podatnik posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego handlowo-usługowego zwrócił się z pytaniem dotyczącym interpretacji przepisu art. 6 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z zamiarem zawarcia w przyszłości przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu użytkowego handlowo-usługowego, w której będzie m. in. określony zadatek – kaucja zabezpieczająca strony na zawarcie sprzedaży lokalu bądź odstąpienie od jej zawarcia.

Stosownie do zapisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy analizując sprawę, stwierdza, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ...

Czy nakłady poniesione na lokal użytkowy można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ? Czy i w jakiej części można odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wykazany na fakturach VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na budowę budynku mieszkalno-usługowego ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17 grudnia 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o poda ...

Czy umowa użyczenia lokalu mieszkalnego oraz lokalu gospodarczego przez rodziców synowi do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu, czy wspomniane użyczenie stanowi koszt lub przychód dla którejś ze stron.

Umowa użyczenia należy do grona umów nazwanych i uregulowana została w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. Na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W przypadku tej umowy biorący do używania ponosi zwykle koszty jej utrzymania. Umowa użyczen ...

Jaką stawką należy opodatkować usługę budowlaną (remont) w lokalu użytkowym, będącym przychodnią zdrowia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na pytanie zawarte w piśmie z dnia 18,12.2003 r. uzupełnionym w dniu 15.01.2004 r. dotyczące stawki podatku od towarów i usług dla usług budowlanych prowadzonych w lokalu będąc ...


- odnośnie podatku od nieruchomości od lokali użytkowych przeznaczonych do przekształcenia na mieszkania,

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.01.2004 r. odnośnie podatku od nieruchomości od lokali użytkowych przeznaczonych do przekształcenia na mieszkania, uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm,) użyte w tej ustawie określenie "grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem ...

Generowanie strony w 5 ms