Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: autobus

Pytanie dotyczy odliczenia podatku naliczonego od zakupionego i zużytego paliwa przez autobusy, ciągnik siodłowy i pojazd specjalny (które nie są samochodami osobowymi) w sytuacji braku wyciągów ze świadectwa homologacji lub braku odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 14 a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego stanowisko wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczeni ...

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego przy zakupie oleju napędowego do eksploatowanych autobusów? Czy w sytuacji uznania autobusów za samochody osobowe istnieje możliwość uznania kwot podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup paliwa za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmie informuje: W pismach z 29 kwietnia oraz 21 maja 2004 r. Spółka zwróciła się o wyjaśnienie, czy może dok ...

1.Czy w przypadku użytkowania na podstawie umowy dzierżawy autobusów przysługuje obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabywaniu:- paliw silnikowych, benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanychdo ich napędu,- opłat czynszu ponoszonych z tytułu umów dzierżawy samochodów,- a także innych kosztów związanych z ich bieżącą eksploatacja?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa/Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 21.07.2005r. - u z n a j ę za prawidłowe. Uzasadnienie. Czy w przypadku użytkowania na podstawie umowy dzierżawy autobusów przysługuje obniżen ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT do samochodów służących do przewozu osób zarejestrowanych jako autobusy w sytuacji braku świadectw homologacji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2005r. (uzupełnionego dnia 30.06.2005r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczania podatku naliczonego od zakupów paliwa do samochodów służących ...

Czy kupując samochód ciężarowy z homologacją i po przerobieniu go na autobus należy mi się odliczenie VAT-u naliczony z faktury zakupowej w całości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1-5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2005r., data wpływu do tut. Urzędu 12.05.2005r., w sprawie udzielenia interpre ...

Czy mam możliwość odliczyć VAT naliczony z faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodu ciężarowego posiadającego świadectwo homologacji przerobionego na autobus?

POSTANOWIENIENaczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 88 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2005r., data wpływu do tut. Urzędu 12.05.2005 r., w sprawie ...

Czy w świetle art. 86 ust. 4 pkt 6 znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanych faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do autobusów o liczbie miejsc 20, 19 i 18 oraz dopuszczalnej masie całkowitej tych pojazdów 4600 kg i 3500 kg.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana … zam. w … z dnia 20 czerwca 2005r. (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 21 czerwca 2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 4 lipca 2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uzn ...

Czy można dokonać odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, zawartego w fakturze dokumentującej zakup autobusu, jeżeli nie posiada on świadectwa homologacji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 25 sierpnia 2004 r. (wpływ 27.08.br.) w sprawie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu samochodu przeznaczonego do przewozu osób w przypadku braku świadectwa homologacji, z którego ...


Czy w kwocie otrzymanej dopłaty mieści się podatek VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60/, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego – dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg dla pasażerów, stwierdzam, że stanowisko przedstaw ...

Generowanie strony w 10 ms