Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata lokalna

Dot. stawek podatku od nieruchomości określonych w Uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Postanowienie Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu do Urzędu Miasta - 02.02.2005 r.) - w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

Dotyczy nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości posiadanych przez podatnika gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Lz-ŁVIz, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 28.02.2005 r. (data złożenia w tutejszym organie podatkowym 02.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od nieruchomości w indywidualnej spra ...

Dotyczy zastosowania przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) w stosunku do najemców części nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, a oddanej podatnikowi w użytkowanie.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 10.03.2005 r. (data złożenia w tutejszym organie podatkowym 14.03.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04.04.2005 r. (data złożenia w tutejszym organie podatkowym 05.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Czy tymczasowe obiekty budowlane będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta K. działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) oraz art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia - udzielić na wniosek Podatnika interpretacji podatk ...

Czy budynki przeznaczone na zakwaterowanie wojsk tzw. budynki koszarowe - powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Czy budynki przeznaczone na zakwaterowanie wojsk tzw. budynki koszarowe - powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ? Dla prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości poszczególnych rodzajów budynków organy podatkowe korzystają z określenia ro ...

Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – od budowli w postaci linii energetycznych posadowionych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa a znajdujacych się w zarządzie xxxxxxxxxx - ciąży na zarządcy, czy też na właścicieli tych budowli?

Działając na podstawie art. 14a §1,§2,§3 i §4, oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DZ.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Burmistrz Wołczyna w odpowiedzi na stanowisko XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2006r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 05.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji, ...

Dotyczy opodatkowania nieruchomości nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 oraz art. 14 a ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. , po rozpatrzeniu Waszego wniosku z dnia 21.08.2006r. o udzielenie pisemnej wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie nieruchomości - działek nr ..................... ...

Czy podatek od nieruchomości wydzierżawionych przez zakład podmiotom gospodarczym winny uiszczać te podmioty jako posiadacze nieruchomości Skarbu Państwa czy też Zakład jako wydzierżawiający na podstawie art.3 ust.4 pkt a ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844/ ?

Czy podatek od nieruchomości wydzierżawionych przez zakład podmiotom gospodarczym winny uiszczać te podmioty jako posiadacze nieruchomości Skarbu Państwa czy też Zakład jako wydzierżawiający na podstawie art.3 ust.4 pkt a ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844/ ? Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 1, 2 i 3, art.3 ust.1 pkt 1, pkt 4 lit.a ustawy o podatkac ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek lokalny od posiadania gruntu na którym nie jest jeszcze prowadzona działalność gospodarcza oraz, gdy na w/w gruncie będzie już rozpoczęta inwestycja?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2006 r. złożonego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Dotyczy opodatkowania budynku wydzierżawianego osobie fizycznej na prowadzenie działalności gospodarczej, który to budynek wydzierżawiający zamierza przebudować i rozbudować na mocy udzielonego jej pozwolenia budowlanego i czy w danym przypadku znajduje zastosowanie art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r.Nr 121,poz.844 ze zm.) ?

Jednostka Lasów Państwowych zwróciła się w oparciu o przepis art.14a § 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005r.Nr 8,poz.60 ze zm.)o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnejsprawie, dotyczącej opodatkowania budynku wydzierżawianego osobie fizycznej na prowadzenie działalności gospodarczej, który to budynek ...

Generowanie strony w 74 ms