Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oprocentowanie nadpłaty

Czy podatnikowi przysługuje oprocentowanie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08 marca 2005r. wniesionego przez ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 28 lutego 2005r. Nr PDI/415-8/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastoso ...

Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kwota odsetek od nadpłaty w podatku dochodowym za rok 1998 powinna być uznana za przychód podatkowy,

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny o ...

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek za zwłokę zwróconych w związku ze stwierdzoną nadpłatą oraz otrzymanego od nadpłaty oprocentowania?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2007r., który wpłynął w dniu 30.01.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...

1. W jakim momencie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconego świadczenia. 2. W jakiej części otrzymana suma zwrotu stanowi przychód podatkowy biorąc pod uwagę, że składa się z zapłaconej kwoty podatku, która w części została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, z oprocentowania z tytułu zaległości podatkowej oraz z oprocentowania nadpłaty. 3.Czy będzie miał zaznaczenie dla zwrotu nadpłaty fakt, że Spółka jest następcą prawnym przedsiębiorstwa, które zapłaciło podatek od nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...Czy w przedstawionej sytuacji przysługuje Wnioskodawcy i jego żonie ulga rodzinna na córkę żony za 2008 r.? Czy w związku z zaistniałą sytuacją przysługuje zwrot niewykorzystanej ulgi za rozliczenie za 2007 r. wraz z odsetkami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy kwota odsetek wynikających z oprocentowania (naliczonych od dnia wpływu środków finansowych na konto Urzędu zgodnie z Decyzją UMiG do dnia ich zwrotu po uchyleniu Decyzji przez SKO na konto Spółki) otrzymanych (uznanych) od organu podatkowego jest kwotą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wykładnia art. 53 § 1 i § 4, art. 73 § 1 pkt 6 oraz art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej wymaga uwzględnienia zasady proporcjonalności. Dokonanie tego rodzaju wykładni prowadzi do wniosku, że w okresie od 1.09.2005 r. do 31.12.2008 r. stosownie do art. 53 § 1 i § 4 O.p. w kontekście brzmienia art. 73 § 1 pkt 6 tej ustawy wymaga, aby podatnik, który przedwcześnie rozliczył podatek VAT za dany okres rozliczeniowy wykazując podatek należny z tytułu czynności, odnośnie których obowiązek podatkowy powstał w następnych okresach rozliczeniowych, w wyniku czego w tychże kolejnych okresach rozliczeniowych popadł w zaległość podatkową w tym podatku – nie był obciążany odsetkami za zwłokę od tychże zaległości do wysokości odsetek, które byłyby należne od kwoty nadpłaconej. Kwotą tą Skarb Państwa bowiem już materialnie dysponował w momencie powstania – pod względem formalnym – zaległości podatkowej za następny okres rozliczeniowy, w związku z czym odpadła funkcja kompensacyjna, jaką spełniać mają odsetki od zaległości podatkowych.

Wyrokami z dnia 02.04.2008 r., sygn. I SA/Bk 76 – 80/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił na podstawie art. 151 ustawy z 30.08. 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej "popsa" skargi D. spółka z o.o. w B. (obecnie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymsto ...

Generowanie strony w 122 ms