Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek składania deklaracji

Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.03.2005 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku z dnia 18.03.2005 r. (znak: US.Pda-406/9/05) w sprawie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od o ...

Działając na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej zwracam się z prośba o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. W miesiącu sierpniu 2004r. zawiązałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja w sądzie rejestrowym nastąpiła w miesiącu wrześniu 2004r. Do końca stycznia 2005r. spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej. Nie wystawiła, ani nie otrzymała żadnej faktury. W związku z powyższym rejestracja spółki w urzędzie skarbowym (NIP-2, VAT-R) nastąpiła w styczniu 2005r. ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 19 stycznia 2005r. Jednak spółka nie posiada własnego lokalu. Siedziba spółki jest lokal otrzymany umowy użyczenia od osób fizycznych. Czy w związku z tym spółka nie miała obowiązku rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych już od miesiąca w którym nastąpiło zawiązanie spółki.? Jeśli tak to czy obecnie spółka ma obowiązek dokonać korekty zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT-R ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jako daty zawiązania spółki (daty aktu notarialnego) oraz złożyć zaległe deklaracje CIT-2 i VAT-7? Moim zdaniem przesłanką rejestracji w urzędzie skarbowym jest przewidywany moment wystawienia lub otrzymania pierwszej faktury VAT, więc złożenie dokumentów rejestrujących przez spółkę w urzedzie skarbowym w miesiącu styczniu 2005r. jest słuszne. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a, art 14 b § 1-4, art. 14c oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Strony z dn. 21.02.2005r. (data wpływu 21.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wnio ...

Jak należy rozumieć nieprecyzyjnie zdefiniowane pojęcia „dokonanie przywozu” i „dzień dokonania nabycia”, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym? Czy pojęcie „dokonanie nabycia” tożsame jest z datą zakończenia procedury przemieszczania wyrobów?

Pytanie podatnika dotyczyło udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Spółka dokonuje nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, to jest dodatków uszlachetniających do produkcji olejów i dodatków do produkcji paliw, które klasyfikowane są do kodu CN 29091900. W krajach wy ...

Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega zaliczkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 22.02.2005r. (data wpływu do US 03.03.2005r.), dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obowiązku zaliczkowego opoda ...

W jaki sposób , w świetle przepisów art. 25 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka "B" Polska powinna rozliczyć zaliczkę za ostatni miesiąc skróconego roku podatkowego, tj. miesiąc styczeń 2005r. w sytuacji , gdy wiadomość o fakcie , iż miesiąc styczeń 2005r. jest ostatnim miesiącem skróconego roku podatkowego ( na skutek zarejestrowania przekształcenia spółki w KRS) spółka powzięła dopiero w dniu 3 lutego 2005r. , a więc po upływie terminu do uiszczenia tejże zaliczki?"

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Spółkę Akcyjną "B" na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 25.04.2005r. Nr 1472/ROP1/423-63/05/PK w sprawie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy w przypadku braku obowiązku pobierania podatku od odsetek zgodnie z polską-fińską umową o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, Spółka będąca płatnikiem jest zobowiązana do składania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych (CIT-10)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku braku obowiązku pobierania podatku od odsetek zgodnie z polską-fińską umową o zapobieżeniu podwó ...

Czy bedzie możliwe zachowanie trybu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w obecnie oobowiązującym trybie, tj. za pośrednictwem dotychczasowych płatników - jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa we współpracy z terenowymi urzędami skarbowymi. Składanie deklaracji PIT-4 oraz przekazywanie środków finansowych z tytułu pobranych przez jednostki organizacyjne zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych odbywałoby się jak dotychczas, tj. przez obecne jednostki organizacyjne do terenowych urzędów skarbowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan fa ...

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie nadal, prowadząc działalność gospodarczą bez zawiązywania spółki cywilnej, mogą rozliczać się na osobnych deklaracjach PIT-5L?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.), w związku z art. 6 ust. 1 i 2, art. 30c, art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ...Generowanie strony w 42 ms