Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaświadczenie lekarskie

Czy od wpłaconej pracownikowi zapomogi, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim o chorobie przewlekłej należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 2.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 11.03.2005 r.) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 21 ust. 1 pk ...

Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pezez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej o których mowa w art. 34 ustawy ?

W dniu 12.03.2007r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zgłoszenia przerwy w działalności podczas otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego. We wniosku napisał Pan, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu osobowego i korzysta z opodatkowania karta podatkową. W okresie od 08.03.2006 r. – 05.09 ...

Czy dokonując wypłaty świadczeń, tj. zapomóg zdrowotnych można zastosować zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 obejmujące „zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy na Spółce Akcyjnej ciążą obowiązki płatnika, jeżeli zapomoga przyznana została przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową pracownikowi Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zapomogi z tytułu długotrwałej choroby – dokumentem potwierdzającym fakt jej istnienia może być legitymacja inwalidzka, legitymacja lub zaświadczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Czy zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi pieniężne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych z tytułu długotrwałej choroby przyznane w oparciu o zaświadczenie lekarskie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Generowanie strony w 11 ms