Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: elektrownia wiatrowa

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budowla - elektrownia wiatrowa, która maja powstać w wyniku inwestycji polegającej na budowie Parku Turbin Wiatrowych w gminie Marianowo?

Wójt Gminy Marianowo działając na podstawie art. 14 a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14 b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 1a ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.), postanawia uz ...

Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych dla elektrowni napędzanych wiatrem?

Wspólnicy spółki cywilnej wystąpili do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przy zastosowaniu generatorów ...

Ponieważ energia ze źródeł odnawialnych jest zwolniona z akcyzy na podstawie art.23 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r.o podatku akcyzowym, to czy firma powinna się rejestrować jako podatnik podatku akcyzowego i składać deklaracje "zerowe" AKC-3/AKC-3zh oraz informacje AKC-3/H?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 04.10.2005r.(data wpływu do tut. Urzędu:07.10.2005r.),w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy prawidłowo zwiększono wartość początkową środka trwałego (zespół energetyczno-wiatrowy z Grupy 3 KŚT), przyjętego do użytkowania w marcu 2006 r., o poniesione w maju 2006 r. nakłady na ulepszenie i od czerwca 2006 r. naliczano amortyzację od zwiększonej na skutek ulepszenia wartości początkowej środka trwałego, przy stosowanej „degresywnej metodzie” amortyzacji z art. 16k?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Czy usługi polegające na montażu elektrowni wiatrowych należy zakwalifikować do robót budowlanych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i czy w związku z powyższym usługi te mogą być opodatkowane wg stawki 5,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...


Jak należy poprawnie zakwalifikować poniesione nakłady inwestycyjne, przypadające na wykonanie fundamentów i kolumny (korpusu) zainstalowanych oraz zakupionych z importu maszyn energetycznych wchodzących w skład elektrowni wiatrowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy wydatki poniesione w pierwszym i drugim etapie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy należy traktować je jako inwestycję?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy Generatory można amortyzować zgodnie z art. 16k ust. 1 - 2, art. 16j ust. 1, art. 16k pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w związku z pozyskiwaniem darmowej energii wytworzonej na użytek własny przez turbinę wiatrową (wiatrak) z odnawialnych źródeł energii pojawia się zobowiązanie podatkowe. Jeżeli takowe zobowiązanie istnieje, to czy występują ograniczenia ilości wyprodukowanej energii, dla której jest ona wolna od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 42 ms