Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zatrudnienie osoby bezrobotnej

czy u osoby prowadzącej działalność gospodarczą i opodatkowanej w formie karty podatkowej - do liczby pracowników zalicza się zatrudnionych bezrobotnych absolwentów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1, art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr. 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne postanawia ...

Czy otrzymana refundacja w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, jest przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z Powiatowym Urzędem Pracy w podatnik podpisał umowę o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych. Urząd Pracy określił kwotę refundacji, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, która będzie przekazywana na konto firmy przez okres 6 mies ...

W jakim okresie do liczby pracowników nie wlicza się bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy - w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i bezrobociu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1, art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr.8 poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne po ...

Czy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń wypłacanych zatrudnianym osobom bezrobotnym?

W dniu 7 czerwca 2005 r. podatnik złożył w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie uznania za wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie wynagrodzeń wypłacanych zatrudnianym osobom bezrobotnym. Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność rolniczą, z której ...

czy dotacja ze środków Funduszu Pracy przyznana podatniczce przez Powiatowy Urząd Pracy na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków pokrytych z wyżej wymienionych środków zalicza się w koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 20.06.2005 r. (data wpływu 21.06.2005 r.) uzupełnionym w dniu 30.06.2005 r. (data wpływu 01.07.2005 r.) Pani X prowadząca działalność gospodarczą - zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych przez Urząd ...

Czy przyznane z Funduszu Pracy środki, będące refundacją wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, stanowią przychód z działalności gospodarczej?

W dniu 18.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pana ( ... ) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. uznania ,że uzyskane środki z Funduszu Pracy będące refundacją poniesionych wydatków na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej w świetle ...

Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych, które zostały zrefundowane przez fundusze starostwa powiatowego, stanowią koszty uzyskania przychodów?

W dniu 18.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pana ( ... ) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w następującej sytuacji: Pan ( ... ) jest przedsiębiorcą. Prowadzona działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarcze ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 16.09.2004 r. dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Z ...

Czy otrzymana refundacja ze środków Funduszu Pracy na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. nr 8, poz. 60 z pózn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 04.01.2006r. /data wpływu do tutejszego organu 04.01.2006r./ stanowisko Strony dotyczące opodatkowania podatkiem VAT refundacji otrzymanej ze środków Fundus ...

Czy będę mogła odliczyć od podatku dochodowego całość wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w 2006 r. w ramach umowy aktywizacyjnej, w przypadku zatrudnienia własnej matki ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Panią w piśmie wynika, że od stycznia 2006 roku zamierza Pani zatrudnić swoją matkę ( osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe) jako opiekunkę do dziecka w ramach umowy aktywizacyjnej. Pani zdaniem będzie Pani przysługiwało , jako osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, prawo do odliczenia całości wydatków na składki n ...

Generowanie strony w 12 ms