Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoby fizyczne

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) o ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego – 05.06.2003 r.) znak: ŚR.IV.3012/21/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. wolne od podatku dochod ...

Czy przekazanie darowizny Radzie Rodziców przy Gimnazjum na sfinansowanie obiadów dla wymienionego z imienia i nazwiska ucznia podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 26 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 12.01.2004 r. (wpływ do Urzędu) zapytaniem dotyczącym odliczenia darowizny na rzecz Rady Rodziców ze wskazaniem celu jej przeznaczenia, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 li ...

Jakie składniki powinienem przyjąć jako mój przychód z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

W związku z Pana zapytaniem prawnym z dnia 14.01.2004r., uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 23.01.2004r. w sprawie ustalenia składników przychodu z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, informuje: W świetle pr ...

Czy ujęte w ugodzie zadośćuczynienie, podlegające wypłacie na rzecz poszkodowanego - osoby fizycznej, w konkretnie ustalonej kwocie podlega opodatkowianiu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. g ustawy?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21 listopada 2003r. uzupełnione pismem w dniu 18 grudnia 2003 r., przejęte do rozpatrzenia przez Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłaconego na mocy ugody odszkodowania i zadośćuczynienia, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia ...

Mamy z żoną wspólność majatkową. Posiadam działkę budowlaną, na której zamierzam wybudować garaże z przeznaczeniem na wynajem. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z najmu garaży. Podkreślić należy, iż na moją rzecz - żona zrzekłaby się przychodu z najmu.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 13 stycznia 2004r. uzupełnione w dniu 28-01-2001r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1183). opodatkowaniu ryczałtem od przych ...

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą zlikwidował. Ostatnia deklaracja VAT – 7 wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. Czy jeżeli podatnik podejmie działalność gospodarczą pod tym samym NIP-em w okresie krótszym niż 36 miesięcy, to będzie mógł kontynuować rozliczenie podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności wymie ...

Jak mogę rozliczyć przychody z odpłatnego zbycia bez pośrednictwa płatników:folderów, karnetów, których jestem jedynym twórcą ? Czy muszę odprowadzić od tego przychodu składkę na N.F.Z. jeżeli nie mam zgłoszonej działalności w tym zakresie ?

Na podstawie art. 13 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności literackiej. Podatnicy uzyskujący dochody z działalności literackiej bez pośrednictwa płatników, obowiązani są zgodnie z art. 44 ust. 3a wpłacać zaliczki mies ...

Fundacja prosi o wydanie opinii czy przekazanie darowizny rzeczowej przez Fundację na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Fundacja zakupiła instrument muzyczny i chce przekazać go w formie darowizny (na podstawie umowy darowizny) na rzecz studenta z gminy X. Pomoc studentom jest realizacją celów statutowych Fundacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 04.03.2004 r.) znak: L.dz. 52/2004 w sprawie zakresu stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje: zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ...

Czy mogłam odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003r usługę kształcenia dzieci, wykonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na którą wystawiłam rachunek z ustaloną kwotą do zapłaty zero złotych ? Czy prawidłowo odliczyłam w zeznaniu podatkowym od dochodu w/w darowiznę przeznaczoną na cele naukowo-wychowawcze przekazaną na rzecz parafii do wysokości 15 % rocznego dochodu ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 05.04.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Na podstawie art. 26 u ...

Generowanie strony w 37 ms