Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi administrowania

Jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług refakturowanie kosztów przesyłki pocztowej materiałów związanych ze świadczeniem usług administracyjnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w uzupełnieniu udzielonej Państwu pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r., nr PP-14/443 1-28/208 349/122/04 odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004 r. (data stempla pocztowego: 20.01.2004 r.), uzupełnione w dniach: 11.02.2004 r., 11.03.2004 r., 12.03.2004 r.), Sygn. (...), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ...

Czy wykonywane czynności związane z administrowaniem budynkiem, świadczone na podstawie umowy zlecenia z właścicielką nieruchomości wchodzą w zakres działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i czy wymagają zarejestrowania się jako podatnika VAT z chwilą przekroczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tut. Urzędu w dniu 23.06.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, obrotu uzyskanego z tyt. świadczonych usług w zakresie administrowania nieruchomościami oraz m ...Czy usługa dotycząca prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną sklasyfikowana jest jako część obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i korzysta ze zwolnienia przysługującego na mocy § 8 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Spółka jest przedsiębiorcą świadczącym profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na podstawie stosownych umów o zarządzaniu nieruchomościami. Zarządzanie wykonywane jest przez licencjonowanych zarządców, zgodnie z umową o zarządzaniu. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych obejmuje wszelkie czy ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT na usługi polegające na administrowaniu cmentarzami komunalnymi oraz czy podatnik mam prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych ?

Pismem znak: FN. III. 3327/14/05 z dnia 10.10.2005 r., złożonym w tut. urzędzie skarbowym w dniu 13.10.2005 r. (uzupełnionym pismem znak: FN III 3327/15/05 z dnia 02.11.2005r.) Urząd Miejski wniósł podanie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj.: - ustalenia stawki podatku VAT na usługi polegające ...

Wskazanie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług, sklasyfikowanych według PKD 64.20.G - administrowanie systemem danych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.07.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 13.09.2005. (data wpływu do tutejszego Urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Jakie są stawki podatku VAT na usługi komunalne świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z 27 lipca 2005r., Nr PP/443/IN/58/TL/2005, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie p ...

Czy czynności urzędowe ujęte w grupie PKWiU ex75 „Usługi w zakresie administracji publicznej...”, za które pobierane są opłaty, podlegają ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09.12.2005 r. wpłynął wniosek Urzędu ...

Czy koszty dotyczące wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Spółki przez Usługodawców w ramach zawartej umowy, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe U ...

Generowanie strony w 37 ms