Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata wartości rynkowej

Czy zalegające zapasy magazynowe firmy, które straciły swą przydatność, pomimo obniżenia ich ceny, nie znajdują nabywców, nie rokują możliwości zbycia oraz wypaczają rzeczywisty obraz firmy należy zezłomować i zlikwidować, a aktywa Przedsiębiorstwa obniżyć o księgową wartość towaru, zaliczając tę kwotę w ciężar strat zaliczających się do kosztów uzyskania przychodu?

W dniu 11.02.2005 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana (...) prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw płynnych, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od kilku lat w zapasach magazynowych fir ...

Czy w przypadku:- sprzedaży - koszt zakupu sprzedanych materiałów stanowi koszt uzyskania przychodów, a rozwiązanie odpisów aktualizujących w pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodów podatkowych?- likwidacji - koszt zakupu materiałów (strata) stanowi koszt uzyskania przychodów, a rozwiązanie odpisu aktualizującego w pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodów dla celów podatkowych, ponieważ w dacie utworzenia go nie stanowił kosztu uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki z o.o. - przedstawione we wniosku nr DF/1598/2006 (bez daty), który wpłynął w dniu 05.06.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...

W jakiej wartości, mając na uwadze brzmienie art. 38b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z MSR uprawniony jest do wykazania kosztu uzyskania przychodu w przypadkach, gdy kwoty dokonanych odpisów aktualizujących nie są równe wartości kwot rezerw celowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 16.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 25.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w jakiej wartości, mając na uwadze brzmienie ar ...

Czy Bank uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości kredytu zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 1 pkt 26 oraz ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. gdy opóźnienie w spłacie kapitału przekroczyło 6 miesięcy, a Bank skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, przy czym efekt tego postępowania pozostaje bez znaczenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 30.11.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 30.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Bank uprawniony jest do zaliczenia do koszt ...

Opodatkowanie odszkodowania za zniszczenie działki rekreacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 68 ms