Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi przerobu

Wniosek dotyczy czynności przeszycia powierzonego materiału na zlecenie kontrahenta spoza Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy wyroby gotowe są transportowane na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na przetworzeniu materiałów stalowych w sekcje okrętowe na nowobudowaną jednostkę dla armatora z Norwegii.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przetworzeniu dostarczonych materiałów stalowych ...

Czy w następującym stanie faktycznym, dostawę surowca drzewnego można potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym w wystawionej na odbiorcę niemieckiego fakturze zastosować stawkę VAT 0%?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póżn. zmianami), w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, w związku z wnioskiem Podatnika złożonym w dniu 24.08.2006 r., o udziel ...

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 4 w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25 lipca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31.07.2006 r.). postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawidło ...

w odniesieniu do usługi uszlachetniania na towarze nabytym w Niemczech, świadczonej na rzecz kontrahenta z Rosji, w sytuacji gdy Spółka będzie w posiadaniu dowodu zapłaty za tę usługę (należność winna być przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju) i posiadać będzie dokumenty potwierdzające wywóz tego towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, nie później jednak niż 40. dnia od daty wykonania usługi Strona będzie mogła zastosować preferencyjną stawkę podatku w wysokości 0%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. Spółka nie będzie posiadać na terytorium Polski zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 1 konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92; dalej: upo); 2. Spółka nie będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz.U. Nr 54, poz. 654; dalej: updop.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy po 1 marca 2009r. wykonywane usługi polegające na przerobieniu dostarczonego przez kontrahenta samochodu na ambulans drogowy będzie podlegało podatkowi akcyzowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 29 ms