Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hala

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy przychody z tytułu najmu hali produkcyjno­magazynowej wybudowanej przez wnioskodawcę na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która następnie została wynajęta innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko .................. Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2005 r. o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości uznania nakładów na halę produkcyjną wybudowaną przez wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która następnie została wynajęta innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy, wchodzą w zakres kosztów inwestycji, które uznaje się za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, od których przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę wynika, iż w dniu 19 maja 1998 r. XXSpecjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna udzieliła Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w XX zezwolenia nr ..... na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XX Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwane dalej "zezwoleniem" w zakresie szczegółowo określonym w jego treści, na okres do dnia 8 sie ...

Czy budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie podlegają amortyzacji?

Wnioskodawca – Spółka z o.o. – wybudował na dzierżawionej nieruchomości budynek magazynowy rozbieralny, stanowiący środek trwały firmy. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych tego budynku. Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, obiektem budowlanym jest budynek oraz budowla, w tym tymczasowy obiekt budowlany. Z ...

Ile wynosi okres amortyzacji budowli i budynków?

Wnioskodawca – Spółka z o.o. – wybudował na dzierżawionej nieruchomości budynek magazynowy rozbieralny, stanowiący środek trwały firmy. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt stosowanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej. Zdaniem Podatnika okres amortyzacji dla budynków i budowli zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 10 lat. Po rozpatrzeniu powyższego stan ...

Jaka jest wysokość stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego (nowej hali namiotowej) niezwiązanego w sposób trwały z gruntem, wykorzystywanego do przechowywania towarów handlowych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22a ust. 1 pkt 3, art. 22i ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku ze złożonym w dniu 5.08.2005 r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla hali rozbieralnej?

W dniu 9.09.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 7.11.2005r. - na wezwanie organu podatkowego - Spółka uzupełniła niniejszy wniosek. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż w styczniu 2005r. wykupiła halę rozbieralną, która wcześniej stanowiła własność towarzystwa leasingowego. Hala przed wykupien ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali wybudowanej dla celów produkcyjnych wpisanej do ewidencji środków trwałych podatnika.

Postanowienie Prezydent Miasta Leszna działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Postanawia Udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie strony zawarte w piśmie z dnia 13 stycznia 2006 roku, uzupełnione pismem z dnia 22 lutego 2006r., w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Uzasadnienie Pi ...

Czy zakup lokalu mieszkalnego w budynku zaadaptowanym na cele mieszkaniowe uprawnia do skorzystania z ulgi odsetkowej?

Podatniczka wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przestawiając następujący stan faktyczny sprawy: W marcu 2006 roku zakupiła 2-pokojowy lokal mieszkalny z rynku pierwotnego, jest to nowe mieszkanie i zgodnie z aktem notarialnym ustanowiona została odrębna własność lokalu i prawo wieczystego u ...

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do wybudowanych obiektów budowlanych: centrum handlowego, hali spożywvczo - przemysłowej oraz hali warzywnej, posiadających konstrukcję stalową, ścianki zbudowane z samonośnych płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, posadowionych na fundamentach betonowych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), - po rozpatrzeniu wniosku „ X ” Sp. z o. o. z dnia 22.12.2006r. (data wpływu 27.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zastoso ...


Generowanie strony w 7 ms