Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: place

Wniosek dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% do obrotu ze świadczenia usług w zakresie oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów oraz usuwania śniegu i lodu.

Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi w zakresie oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów oraz usuwania śniegu i lodu. W związku z tym, iż usługi te sklasyfikowane były wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej w 2004 r. pod symbolem PKWiU 90.00.30 - stosował Pan stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Nat ...

Czy w przypadku przebudowy drogi gminnej oraz placu miejskiego znajdującego się w obrębie miasta należy wyodrębnić udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowym w obu realizowanych inwestycjach ?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.01.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza iż przedstawione we wniosku ...

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług sprzątania targowisk/placów, zaklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupie PKWiU 90.03.13-00.10?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1, §3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 roku) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( D.z U. Nr 54, poz. 525z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2005 ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi klasyfikowane wg PKWiU 90.00.30 oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2004 r. informuje, że świadczenie usług klasyfikowanych wg PKWiU 90.00.30 oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu opodatkowane jest stawką podatku od towarów i ...

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od użyczonych jej przez jednego ze wspólników budynku i placu, oraz zaliczać te odpisy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006r. (data wpływu 21.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad dokonywania odpisów amor ...

- dotyczy: klasyfikacji i stawki amortyzacji środka trwałego - budynku warsztatowo-socjalno-biurowego, oraz możliwości dokonywania od pozostałych składników nieruchomości (placu, drogi i ogrodzenia) odpisów amortyzacyjnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Pana ... prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych z siedzibą w ... przy ulicy ..., NIP ... zawarte we wniosku z dnia 01.02.2006 r. (data wpływu do tut. or ...

Czy słuszne jest stanowisko podatnika dot. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym?.

POSTANOWIENIA Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od tow ...

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pod nazwą "Przebudowa deptaku wraz z zejściem na skarpę rzeki" współfinansowanego w ramach Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?

Stan faktyczny i stanowisko Podatnika: Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z podatku z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych tj. umów na dostawę wody oraz umów o najem lokali komunalnych. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa deptaku wraz z zejściem na skarpę rzeki " w ramach Sektorowego Programu Op ...

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pod nazwą "Modernizacja - zagospodarowanie skwerku łącznie z terenami przyległymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w zakresoe działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w ramach Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"?

Stan faktyczny i stanowisko Podatnika: Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z podatku z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości oraz wynajmu lokali. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Modernizacja o zagospodarowanie skwerku łącznie z terenami przyległymi" w trakcie drugiego naboru wniosków w zakresie dział ...

Dotyczy zastosowania 22% stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług związanych z remontem placów i parkingów wewnętrznych stanowiących infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 16 maja 2006 r. Przedsiębiorstwo wykonuje remonty placów i parkingów wewnętrznych dla Spółdzielni Mieszkaniowej do których zastosowana została 22% stawka podatku od towarów i usług.Następnie stawka ta została zakwestionowana przez usługobiorcę tj. Spółdzielnię , której zdaniem do robót tych powinna mieć zastosowanie 7% stawka VAT, p ...

Generowanie strony w 66 ms