Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszt kwalifikowany

Czy podatek VAT wynikający z inwestycji "Modernizacja boiska sportowego" będzie kosztem kwalifikowanym ?

Gmina zamierza złożyć w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie inwestycji – „Modernizacja boiska sportowego w gminie”. Od akceptacji tego wniosku uzależnione będzie zawarcie umowy na ewentualne dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Zrealizowana inwestycja sportowa nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną gminy, która takową sprzedaż wykazuje tylko na działach: kanalizacji, wodociągu ...

Czy w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14.05.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz urzędowej wykładni Ministerstwa Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004 r. znak BC2/033/JO/304/04, w przypadku Gminy ........możliwe jest odzyskanie od Urzędu Skarbowego podatku VAT od realizowanej inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska Gminy ………..zawartego we wniosku z dnia 13.04.2005r. (uzupełnionego w dniu 06.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej możliwości odzyskani ...

Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) art. 2 pkt 19, art. 43 ust. 1, pkt 3, art. 88 ust. 4, art. 115 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika: D J z dnia 16.06.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podat ...

Wnioskodawca pyta: czy może ubiegać się w Urzędzie Skarbowym o zwrot pozostałej części zapłaconego podatku VAT, która nie została mu zwrócona w ramach programu SAPARD?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 08 marca 2005 roku, otrzymany przez tut. organ podatkowy w dniu 08 marca 2005 roku o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatko ...

Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany inwestycji "Remont Zespołu Pałacowego z przystosowaniem na Gminny Ośrodek Kultury" współfinansowanej z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" z działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w odpowiedzi na wniosek Gminy z dnia 31.03.2005r. (złożony 01.04.2005r.) znak: OR.0114/09/2005, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w prze ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego pomimo ich poniesienia w latach poprzedzających rok podatkowy, oraz te jeszcze nie poniesione pod warunkiem, że odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2005r. stanu faktycznego wynika, że Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą i zgodnie z treścią art.24a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnik uważa, iż zgodnie z brzmieniem art.22 ust .5 i 6 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy będąc rolnikiem ryczałtowym podatek VAT od zakupionych maszyn rolniczych stanowi u mnie koszt kwalifikowany?

W dniu 14 lipca 2005r. Strona złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: Czy będąc rolnikiem ryczałtowym podatek VAT od zakupionych maszyn rolniczych stanowi u mnie koszt kwalifikowany? Z przedstawionego stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie wynika, iż zdaniem Strony, będąc rolnikiem ryczałtowym podatek VAT od zakupu maszyn rolniczych stanowi koszt kwal ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji - "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami II etapu w miejscowości XXXX-zadanie 2" przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Funduszu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 jednolity tekst), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym w dniu 22.07.2005 roku wniosku za prawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 22.07.2005 r. Podatnik ...

Czy obroty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej ?

- Podatnik sprzedaje nieruchomości - grunty i budowle oraz wykonuje czynności oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, czy obroty uzyskane z tego tytułu winny być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.W złożonym piśmie Podatnik wyraził stanowisko, iż nie ciąży na nim obowiązek instalacji kasy rejestrującej z tytułu w/w sprzedaży. Udzielając ...

Czy Gmina (będąca płatnikiem podatku VAT) ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących inwestycję polegającą na przebudowie (modernizacji) dróg gminnych, współfinansowaną z Funduszu SAPARD?

Gmina realizuje inwestycję polegającą na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej i w związku z tym zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na udzielenie pomocy finansowej z Funduszu SAPARD. Umowa zapewnia Gminie udzielenie pomocy finansowej w postaci zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym podatku VAT. Stanowisko we wniosku wskazuje, że Gmina nie ma możliwoś ...

Generowanie strony w 62 ms