Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: były pracodawca

Czy były pracodawca zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od rekompensaty pieniężnej wypłaconej na podstawie ugody sądowej po ustaniu stosunku pracy ?

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika , iż Zakład X z dniem 31.07.2004r. rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika - podstawa prawna art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczący ...

Czy w opisanej sytuacji otrzymane od byłego pracodawcy odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowienie uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 10.03.2005 r., uzupełnionym w dniu 31.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

dotyczy opodatkowania różnicy między ceną energii elektrycznej obowiązującą odbiorców a ulgową ceną płaconą za tę energię przez emerytów i rencistów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, w nawiązaniu do pisma własnego z dnia 6.04.2004 r. (znak: IS.I/2-415/29/04) w sprawie opodatkowania różnicy między ceną energii elektrycznej obowiązującą odbiorców a ulgową ceną płaconą za tę energię przez pracowników, emerytów i rencistów, informuje, iż w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 21.06.2005 r. (znak PB5/MC-033-65-968/05) zawarto następujące stanowis ...

Czy przychody osiągnięte w 2004 r. z tytułu korzystania z taryfy ulgowej w opłatach za energię elektryczną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy są wolne od tego podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Edwarda B. z dnia 29.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemn ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenie pieniężne otrzymane przez podatnika od pracodawcy na podstawie umowy, jaką pracodawca zawarł ze związkami zawodowymi działającymi w firmie, w której pracodawca zobowiązał się wypłacić odpowiednie świadczenia pieniężne tym pracownikom, którzy zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę - zgodnie z ustawą z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - uzgadniając wcześniej termin rozwiązania?

Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia pieniężnego otrzy ...

dotyczy opodatkowania zwrotu poprzedniemu pracodawcy poniesionych kosztów pracownika

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego ...

W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z którymi stosunek pracy ustanie w 2005 r. Czy w 2006 r. w miesiącu wypłaty w/w wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli tak, to czy w wysokości obowiązującej w 2005 r., czy też w 2006 r.?

Pismem z dnia 16 września 2005 r. (data wpływu: 16.09.2005r.) Wójt Gminy ... reprezentujący płatnika, tj. Urząd Gminy ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: „W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z ...

Z byłym pracownikiem została zawarta ugoda sądowa, na podstawie której spółka zobowiązana jest do zapłacenia kwoty netto 1500zł. tytułem odszkodowania za nieterminowe wydanie swiadectwa pracy oraz wyrównanie wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy. Czy przyznane odszkodowanie miesci się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 14.11.2005r. W dniu 14.11.2005r. złożyliście Państwo wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny ...

Czy możliwe jest opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach okeśloych w art. 30c (19%), jezeli w 2006 r. świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym umowę o pracę rozwiązano w 2002 r.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem admin ...

Czy mogę opodatkować przychody z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego uzyskiwane od firmy z którą byłem związany w poprzednim roku - 2005 poprzez wykonywanie pracy na zasadach umowy zlecenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a par. 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym zapytaniu. W dniu 24.01.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu złożony przez Pana wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Ze złożonego zapyt ...

Generowanie strony w 7 ms