Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi przerobu uszlachetniającego


Czy świadczenie przez wnioskodawcę usług uszlachetniania na rzecz firmy norweskiej opodatkowane jest stawką preferencyjną w podatku VAT 0%?

Pismem z dnia 03.06.2005r.( data wpływu 09.06.2005r), uzupełnionym w dniu 27.07.2005r, a następnie w dniu 09.08.2005r., podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Sp. z o.o. zawarła w dniu 15 kwietnia 2004r. kontrakt z firmą "Klausen Mek. Versted AS" z siedzibą w Królestwie N ...

Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia transakcji z kontrahentem włoskim polegającej na wykonaniu na jego zlecenie usług na ruchomym majątku rzeczowym, w sytuacji, gdy część tych usług jest zlecana podwykonawcom polskim i ukraińskim.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu rozliczenia na gruncie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi uszlachetniania czynnego świadczone na rzecz podmiotu polskiego, który ma podpisaną umowę z kontrahentem z kraju Unii Europejskiej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 05.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na przetworzeniu materiałów stalowych w sekcje okrętowe na nowobudowaną jednostkę dla armatora z Norwegii.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przetworzeniu dostarczonych materiałów stalowych ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług szwalniczych i krojczych odzieży. Spółka zamierza podpisać kontrakt z firmą włoską dla której będzie świadczyć usługi uszlachetniania czynnego polegające na robieniu wykrojów z materiałów usługobiorcy. Materiały przeznaczone do uszlachetniania pochodzą z Białorusi, gdzie firma włoska ma zakład włókienniczy. Usługa, którą Podatnik zamierza wykonać polega na krojeniu dzianiny otrzymanej z Białorusi i będzie wykonywana na zlecenie firmy włoskiej, która dla celów transakcji podaje swój numer NIP UE. Po wykonaniu usługi uszlachetniania czynnego w Polsce produkt kompensacyjny zostanie wywieziony z powrotem na Białoruś. Rozliczenie nastąpi z firmą włoską; faktura VAT zostanie wystawiona na firmę włoską. Podatnik pyta: jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana na wyżej opisaną usługę uszlachetniania czynnego z materiałów sprowadzonych z Białorusi na zlecenie firmy włoskiej wywożonych z powrotem na Białoruś? W ocenie podatnika zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług do usług polegających na uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów stosuje się stawkę 0%. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 czerwca 2005r. przepisami, jeżeli podatnik krajowy na zlecenie podmiotu ze Wspólnoty wykona usługę polegającą na przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu towarów nabytych na terytorium Wspólnoty lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Wspólnoty i posiada dokument potwierdzający wywóz towarów z Polski poza terytorium Wspólnoty, w tym przypadku na Białoruś, oraz posiada dowód, że należność za wykonaną usługę została zapłacona przelewem z Włoch na konto firmowe w Polsce to wówczas można zastosować stawkę 0%

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym- miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja określona w art. 28 ust. 7 ustawy. W przypadku usług w ...

Generowanie strony w 105 ms